Ampos_rojo

Estatutu

I. KAPITULUA

Izena, helburuak, helbidea eta eremua

1. artikulua. Izen honekin “ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE ORQUESTAS SINFÓNICAS Y DE CÁMARA” 1996ko otsailaren 21ean oinarritzen dela, eta 2007ko abenduaren 3an Valentzian egindako Ezohiko Batzar Orokorrean erabakitakoaren arabera, estatutuak aldatu egiten direla, baita izena ere, “ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE ORQUESTAS SINFÓNICAS” Martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa eta arau osagarriak betez, gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa izanik, gutxieneko irabazirik gabe, eta helburuak Estatutuen hirugarren eta laugarren artikuluetan zehazten dira.

2. Artikulua. Elkarte hori denbora-mugarik gabe eratuko da.

3. Artikulua. Elkarte horren helburuak hauek dira:

 1. Estatu mailan, bazkide guztien interes profesionalak, lanekoak, ekonomikoak eta sozialak ordezkatzea, defendatzea eta sustatzea.
 2. Elkartekideen arteko elkartasun profesionala eta gizatiarra sustatzea.
 3. Kolektiboaren irudia sustatzea eta zabaltzea, eta, horretarako, irakaskuntzako irakasleak esparru guztietan duen garrantzia azpimarratzea.
 4. Musika- eta kultura-jarduera oro har sustatzea.
 5. Antzeko interesak defendatzen eta sustatzen laguntzen duten nazioko, Europako eta nazioarteko erakundeekin parte hartzea, atxikitzea eta trukatzea.
 6. Elkartekide guztien arteko komunikazio arina sustatzea, laneko eta musikako gorabeherei buruzko informazioa etengabe trukatzeko, bai eta gorabehera horien lanbide-jardueraren onerako izan daitezkeen gorabehera guztiak ere.

4. Artikulua.Helburu horiek betetzeko, honako jarduera hauek egin ahal izango dira:

 1. Informazio kolektiboa.
 2. Interes kolektiboak defendatzeko estrategiak antolatzea.
 3. Elkartekideen mesederako gizarte- eta laguntza-ekintzak garatzea.
 4. Honako gai hauei buruzko azterlanak egitea: lan-osasuna eta lanbide-gaixotasunak, egoera ekonomikoa, orkestrako irakaslearen etengabeko prestakuntza eta kolektiboaren onurarako izan daitezkeen beste hainbat gai.
 5. Egokitzat jotzen den beste edozein.

5. Artikulua. Elkarteak Murtzian (Juan Carlos Etorbidea, 43. zenbakia, 6. solairua, A atea, 30009 PK) ezarri du bere egoitza soziala, eta bere jarduerak egingo dituen lurralde-eremua Estatuko lurralde osoa izango da.

II. KAPITULUA

Ordezkaritza-zuzendaria

6. Artikulua. Elkartearen zuzendari exekutiboa eta kudeatzailea da Zuzendaritza Batzordea, eta Batzar Nagusiari eman beharko dizkio kontuak, bai ohiko bilkuran, bai bilkura berezian. Lehendakaria, lehendakariordea, idazkari nagusia, diruzaina eta bost bokal izango ditu, hiru ordezko baino gehiago. Hautagai-zerrenda itxi eta pluralen bidez aurkeztuko dira.

Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du kide bakoitzak zein kargu izango duen, batzordeko kideen artean bozkatuta.

Elkarteko kide guztiek parte hartu ahal izango dute Zuzendaritza Batzordean. Lehendakari edo lehendakariorde izateko, elkarteko bazkide aktiboa izan beharko da gutxienez 3 urteko adinarekin, estatutuak berritu eta hurrengo hiru urteetan izan ezik. Epe horretan, izen berriko elkarteko edozein bazkidek izango du aukera.

Boto gehien lortzen dituen hautagai-zerrenda hartuko da hautatutzat. Zuzendaritza Batzordea osatzen duten kargu guztiak doakoak izango dira, eta haien agintaldiak 4 urteko iraupena izango du. Agintaldia amaituta, Zuzendaritza Batzordeko lehendakariak Ezohiko Batzar Orokorrerako deialdia egin beharko du, Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko, gehienez ere 3 hilabeteko epean.tados desde la fecha de expiración del anterior mandato.

7. Artikulua.. Zuzendaritza Batzordeko kideek baja hartu ahal izango dute, beren borondatez uko egiten badiote eta idatziz jakinarazten badiote, dituzten betebeharrak betetzen ez badituzte eta/edo agintaldia amaitzen bada.

8. Artikulua. Aukeratuak izateko epea agortu duten Zuzendaritza Batzordeko kideek beren karguak betetzen jarraituko dute, ordezten dituzten karguak hautatzen eta onartzen diren arte.

9. Artikulua. Zuzendaritza Batzordea lehendakariak erabakitzen duen guztietan bilduko da, eta 5 kideren ekimenez edo eskariz. Kideen erdia baino gehiago bertaratzen denean eratuko da, eta erabakiak hartzeko botoen gehiengoa beharko da. Berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoa kalitatezkoa izango da.

Zuzendaritza Batzordearen bilerak, idazkariak deialdia egin ondoren, lehendakariak aginduta egingo dira, gutxienez zazpi eguneko aurrerapenarekin, eta aurkezten diren proposamenen egun-hurrenkera eta, hala badagokio, kopia erantsiko dira.

10. Artikulua. Zuzendaritza Batzordearen ahalmenak: Zuzendaritza Batzordearen ahalmenak, oro har, elkartearen helburuei dagozkien egintza guztietara hedatuko dira, betiere, estatutu hauen arabera, Batzar Nagusiaren berariazko baimena behar ez bada.

Zuzendaritza Batzordearen ahalmen partikularrak dira:

 1. Elkartearen jarduera sozialak finkatzea eta zuzentzea, eta kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa eramatea, dagozkion kontratu eta egintzak egitea erabakiz.

 2. Estatutuak eta Batzar Nagusiak hartutako erabakiak betearaztea eta betetzen direla zaintzea.

 3. Jardueren urteko memoria, balantzea eta Galera eta Irabazien Kontua egitea eta Batzar Nagusiak onar ditzan aurkeztea.

 4. Bazkideen onarpenari eta bajari buruzko ebazpena ematea.

 5. Elkartearen jarduera jakin baterako ordezkariak izendatzea.

 6. Elkartearen helburuekin zerikusia duten gaiei buruzko memoriak aztertu eta formulatzea, eta Batzar Nagusian aurkeztea.

 7. Batzar Nagusiari estatutuen erreforma eta elkartearen helburuekin bat datorren jarduera-proposamen oro aurkeztea eta aurkeztea.

 8. Administrazioari Estatuaren Aurrekontu Orokorretatik, bere Erakunde Autonomoetatik edo Toki Korporazioetatik datozen dirulaguntzak eskatzea, Elkartea bere helburuen arabera hartzekodun egin ahal izateko, baldin eta xede orokorrekotzat jotzen bada.

 9. Kontabilitate-liburuen kontrola, Elkartearen diru-sarrera eta gastu guztiak jasoko dituena, eta liburuen jatorria eta inbertsioa zehaztuko dituena.

 10. Bazkideen kuotak biltzea, bai eta elkartearen alde doan egiten diren dohaintzak ere, eta, lehendakariak eta diruzainak sinatuta, aurrekontuetan aurreikusitako gastuak baimentzea.

 11. Lan-harremanari lotutako langileak kontratatzea eta kontratuak etetea (baita kaleratzeagatik ere), eta kontratu horiek lehendakariaren esku uztea.

 12. Ohiko eta ezohiko batzar orokorretarako deialdia egitea.

 13. Estatutu hauen interpretazioari buruz sortzen diren zalantza guztiak argitzea, eta egingo den lehenengo Batzar Orokorrean erabakitakoaren berri ematea.

 14. Ohore eta sari sozialak ematea.

 15. Beste elkarte batzuekin izan daitekeen federazioa, konfederazioa edo batasuna onartzea.

 16. Bazkideen Batzar Orokorraren eskumen esklusiboa ez den beste edozein ahalmen.

 17. Karguak izendatzea, Zuzendaritza Batzordea osatzen duten kideen artean bozkatuta.

 18. Zuzendaritza Batzordeko edozein kideri (lehendakaria barne) eragiten dion aldi baterako edo behin betiko postua hutsik geratzen bada, heriotzagatik, dimisioagatik edo ezintasun iraunkor fisiko edo psikikoagatik, Zuzendaritza Batzordeak lehendakari berria aukeratuko du bere kideen artean. Presidente berriaren agintaldiak dagokion denbora baino ez du iraungo, edo kargua uzten duena berrezarri arte.

 19. Ordezkoak bost baino gutxiago badira, Zuzendaritza Batzordeko kideen kopurua murriztuko balitz, gainerako Zuzendaritza Batzordeak hauteskunde-aldia irekitzea erabaki beharko du, Zuzendaritza Batzorde berria (partziala edo osoa) hautatzeko.

11. Artikulua.. Lehendakariak honako eskumen hauek izango ditu:

 1. Edozein erakunde publiko edo pribaturen aurrean elkartea legez ordezkatzea eta Zuzendaritza Batzordeko buru izatea. Elkartearen legezko ordezkaritza izango du, epaiketetan eta epaietatik kanpo, eta hirugarrenak, orokorrak edo bereziak ordezkatzeko ahalak eman eta errebokatu ahal izango ditu, eta administrazio publiko, epaitegi eta auzitegietan jardun ahal izango du era guztietako administrazio-espedienteetan, administrazioarekiko auzietan, auzi zibiletan, penaletan eta lanekoetan, ebazpen irmoa eta betearazlea lortu eta bete arte.

 2. Batzar Orokorrak eta Zuzendaritza Batzordeak egiten dituzten bilerak deitzea, buru izatea eta bukatzea, bai eta bateko eta besteko eztabaidak zuzentzea ere.

 3. Kontu korronteak ireki, jarraitu eta ezeztatzea, ordainketak agintzea eta sinadurarekin horiek baimentzea, baita agiriak, aktak eta gutunak ere. Bankuekin, aurrezki-kutxekin eta kreditu-establezimenduekin jardutea, legedian eta banku-jardueretan aurreikusten den guztia eginez. Zuzendaritza Batzordeak urtero zehaztuko du diruzainaren sinadura beharko duen zenbatekoa.

 4. Elkartearen martxa onak edo bere jarduerak garatzean beharrezkoa edo komenigarria den premiazko edozein neurri hartzea, ondoren Zuzendaritza Batzordeari horren berri emanez.

 5. Bere ustez, dagokion Batzar Nagusian eztabaidatu eta bozkatu behar den edozein gai batzarrerako deialdiaren eguneko Aginduan sartzea.

 6. Lehendakariak nazioko edo atzerriko pertsona guztiak gonbidatu ahal izango ditu, bazkide izan edo ez, hitza bai baina botorik gabe, beharrezkotzat jotzen dituen bilera guztietara joan daitezen.

12. Artikulua. Lehendakariordeak lehendakaria ordezkatuko du, lehendakaria ez dagoenean, gaixorik dagoelako edo beste edozein arrazoirengatik, eta lehendakariak eskuordetzen dizkion eskumenak erabiliko ditu, lehendakariak berariaz eskuordetzen dizkionak.

13. Artikulua. Idazkariak honako eskumen hauek izango ditu:

 1. Elkartearen lan administratibo hutsen zuzendaritza. Ziurtagiriak egitea eta aktak egitea.

 2. Legez ezarritako elkartearen liburuak eta elkartekideen fitxategia eramatea.

 3. Elkartearen funtsak eta erakundearen dokumentazioa gordetzea eta zaintzea, Zuzendaritza Batzordeen izendapenari buruzko komunikazioak eta dagozkien Erregistroetan inskriba daitezkeen bestelako akordio sozialak bideratuz.

 4. Urteko kontuak aurkeztea eta dokumentu-betebeharrak betetzea, legez dagozkion baldintzetan.

14. Artikulua. Diruzainak elkartearenak diren funtsak bilduko ditu, eta presidenteak emandako ordainketa-aginduei beteko dizkie, sinatu ondoren. Zuzendaritza Batzordeak urtero zehaztuko du zenbateko zenbatekotik aurrera beharko den lehendakariaren sinadura bateratua.

15. Artikulua. Batzordekideek Zuzendaritza Batzordeko kide karguari dagozkion betebeharrak izango dituzte.

16. Artikulua. Zuzendaritza Batzordeko edozein kideren agintaldian sor daitezkeen hutsuneak hauteskundeetako hautagai-zerrendetan sartutako ordezkoek beteko dituzte, eta, ondorioz, postuak berrantolatuko dira agintaldia amaitu arte.

III. KAPITULUA.

Batzar nagusi

17. Artikulua. Batzar Nagusia Elkartearen gobernu-zuzendari gorena da, eta bazkide guztiek osatuko dute, beren eskubideak erabat gauzatzean, ezarritako kuotak ordaindu badituzte.

18. Artikulua. Batzar Nagusia, nahitaez, urtero bilduko da ohiko izaeraz eta ekitaldia itxi eta hurrengo 6 hilabeteen barruan, eta ohiz kanpoko arrazoiengatik, beharrezkoa den guztietan, Zuzendaritza Batzordearen erabakiz edo bazkideen herenak eskatuta, Batzar Nagusiko lehendakariari zuzendutako idazki baten bidez, deitzaileen sinadurekin eta proposatutako arrazoiaren edo aginduaren berariazko mentzioarekin.

19. Artikulua. Ohiko Batzarretarako eta Ezohiko Batzarretarako deialdia Zuzendaritza Batzordeak egingo du, gutxienez 25 egun lehenago, jakinarazpen pertsonalaren, egoitza sozialeko iragarki-taularen edo horren berri izango dela bermatzen duten beste bitarteko batzuen bidez. Deialdia egiteko eguna, tokia eta ordua iragarriko dira. Era berean, Batzarra bigarren deialdian zein egunetan eta ordutan bilduko den ere adieraz daiteke, eta bien artean ezin izango da ordu batetik beherako eta hiru ordutik gorako eperik egon.

20. Artikulua.Batzar Orokorrak, ohikoak zein ezohikoak, lehenengo deialdian eratuko dira, botoa emateko eskubidea duten bazkideen herenak parte hartzen duenean, eta bigarren deialdian, botoa emateko eskubidea duten bazkideen kopurua edozein dela ere.

Erabakiak bertaratutako edo ordezkatutako pertsonen gehiengo soilez hartuko dira, baiezko botoek ezezkoak gainditzen dituztenean. Ondorio horietarako, boto zuriak eta abstentzioak ez dira kontuan hartuko. Berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoa kalitatezkoa izango da.

Bazkideen eta zenbatutako botoen errolda deialdiaren aurreko hilabete naturaleko azken egunean egingo da.
Ezin izango da akordiorik hartu eguneko aginduan jasota ez dauden gaiei buruz, eta ezin izango da edukia aldatu. Boto-eskubidea duen edozein bazkidek beste bazkide baten esku utzi ahal izango du bere ordezkaritza, bai ohiko batzarretarako, bai ezohiko batzarretarako.

Bertaratutakoen edo ordezkatutakoen gehiengo kualifikatua beharrezkoa izango da, baiezko botoak erdiaren gainetik daudenean, honako hauetarako:

 1. Zuzendaritza Batzordeak eta Administratzaileak izendatzea.

 2. Elkarteen Federazioa eratzeko edo horietan sartzeko akordioa.

 3. Ibilgetua osatzen duten ondasunak xedatzea edo besterentzea.

 4. Estatutuak aldatzea.

 5. Erakundea desegitea.

 6. Ondasun higiezinen gaineko edozein administrazio-, eskuratze-, xedatze-, besterentze- edo karga-egintza eta -kontratu egitea onartzea. Horretarako, elkarteko lehendakariari berariaz ahalmena emango dio egintza edo kontratu bakoitzerako.

21. Artikulua. SOhiko Batzar Nagusiaren ahalmenak:
 1. Hala badagokio, Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa onartzea.

 2. Aurreko Batzarraren Akta eta urteko Memoria irakurri eta onartzea, egindako jarduerak eta aurreko ekitaldiari dagozkion Urteko Kontuak jasotzen dituena.

 3. Elkartearen jarduerei dagokienez, Zuzendaritza Batzordearen proposamenak onartzea edo baztertzea.

 4. Kuota arruntak edo apartekoak finkatzea.

 5. Ezohiko Batzarraren eskumen esklusiboa ez den beste edozein.

 6. Elkartearen Barne Araudiaren Erregelamendua onartzea.

 7. Bazkideak hartzekodun egiteko sariak eta zehapenak erabakitzea.

 8. Zuzendaritza Batzordeak aurkeztutako proposamenak aztertu, eztabaidatu eta, hala badagokio, onartzea.

22. Artikulua. Ezohiko Batzar Nagusiari dagokio:

 1. Zuzendaritza Batzordea izendatzea.

 2. Estatutuak eta Barne Araubidearen Erregelamendua aldatzea.

 3. Elkartea desegitea erabakitzea.

 4. Bazkideak kanporatzea, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta.

 5. Federazioak, konfederazioak edo batasunak beste elkarte batzuekin eratzea eta integratzea.

 6. Bazkideen herenak eskatuta, Aginduaren arabera inskribatzen diren gainerako gaiak.

 7. Ohiko Batzar Orokorrari edo Zuzendaritza Batzordeari berariaz eman ez zaizkion guztiak.

IV. KAPITULUA

Bazkideak

23. Artikulua. Elkarteko kide izan ahal izango dira jarduteko gaitasuna duten pertsonak, baldin eta elkartearen xedeak garatzeko asmoa badute eta, baldintzak betez gero, Zuzendaritza Batzordearen erabakiz onartzen badira.

Bazkidetzat onartua izateko, Espainiako Orkestra Profesional Sinfologiko bateko Irakasleen Plantillako kide izan beharko du edo izan beharko du, modu egonkorrean edo ohikoan, eta Enpresa Batzordea edo Langileen Estatutuaren arabera legez eratutako langileen ordezkariak izan beharko ditu.

Bazkideak baimena ematen du Elkarteak posta elektroniko bidez beren jarduera eta zerbitzuei buruzko komunikazioak bidali ahal izateko.

Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatzen duenaren arabera, bazkideak ahalmena izango du une oro datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezerezteko eskubideak baliatzeko, fitxategietan datuei buruz dagoen informazioari dagokionez. Horretarako, eskabidea elkartearen helbide sozialera bidali beharko du, eta lehendakariari edo idazkariari bidali.

Bazkideak baimena ematen du Elkarteak posta elektroniko bidez beren jarduera eta zerbitzuei buruzko komunikazioak bidali ahal izateko. 2018ko Datuak Babesteko Lege Organikoak (DBLO 2018) xedatzen duenaren arabera, bazkideak eskubidea du, une oro, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatzeko, fitxategietan datuei buruz dagoen informazioari dagokionez. Horretarako, eskabidea elkartearen helbide sozialera bidali beharko du, eta lehendakariari edo idazkariari bidali.

24. Artikulua. Elkartearen barruan bazkide mota hauek egongo dira:

 1. Bazkide fundatzaileak: elkartearen eraketa-ekitaldian parte hartzen dutenak izango dira.

 2. Bazkide berriak, Elkartea eratu ondoren sartzen direnak.

 3. Ohorezko bazkideak, beren izen onagatik edo lana duintzen eta garatzen nabarmen lagundu dutelako, bereizketa horren hartzekodun egiten direnak. Ohorezko bazkideen izendapena Zuzendaritza Batzordeari dagokio.

 4. Ohorezko Lehendakari, Ohorezko Lehendakariorde eta/edo Ohorezko Bazkide titulua gordeko zaie Espainiako edo atzerriko pertsona ospetsuei, baldin eta, bazkide oso izan ez arren, Elkarteari edo lanbideari emandako aparteko miresmen eta esker onaren hartzekodun bihurtu badira. Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu karguak.

25. Artikulua Bazkideek baja hartuko dute arrazoi hauetakoren batengatik:

 1. Borondatez uko egiteagatik, Zuzendaritza Batzordeari idatziz jakinarazita.

 2. Betebehar ekonomikoak ez betetzeagatik.

 3. Elkartearen interesak eta helburuak larriki kaltetzeagatik, Ezohiko Batzar Orokorrean hartzen den erabakiaren arabera eta aldez aurretik izapidetzen den espedientearen bidez, interesdunari entzun ondoren.

26. Artikulua. Bazkide eta fundatzaileek honako eskubide hauek izango dituzte:

 1. Elkarteak bere helburuak betetzeko antolatzen dituen jarduera guztietan parte hartzea.

 2. Elkarteak lor ditzakeen abantaila eta onura guztiez gozatzea.

 3. Batzarretan parte hartzea, hitzarekin eta botoarekin.

 4. Zuzendaritza-karguetarako hautesle eta hautagai izatea.

 5. Elkarteko organoek hartutako erabakiei buruzko informazioa jasotzea.

 6. Elkartearen helburuak hobeto betetzeko iradokizunak egitea Zuzendaritza Batzordeko kideei.

27. Artikulua. Bazkide fundatzaileek honako betebehar hauek izango dituzte:

 1. Estatutu hauek eta Batzarren eta Zuzendaritza Batzordearen erabakiak betetzea.

 2. Finkatzen diren kuotak ordaintzea. Betebehar horretatik salbuetsita daude erretiro- edo ezintasun-egoeran dauden bazkideak.

 3. Betetzen duten karguari dagozkion betebeharrak betetzea, hala badagokio.

28. Artikulua. Ohorezko bazkideek eskubide berberak izango dituzte, 26. artikuluko 3) eta 4) idatz-zatietan agertzen direnak izan ezik, eta batzarretara boto-eskubiderik gabe joan ahal izango dira.

Era berean, fundatzaileen betebehar berberak izango ditu, bai eta aurreko artikuluko 2) eta 3) paragrafoetan aurreikusitakoak ere.

V. KAPITULUA

Erabakiak aurkaratzea

29. Artikulua. Iraungitze-epea.

Bazkideek Batzar Nagusiaren erabakiak eta jarduerak aurkaratu ahal izango dituzte, baldin eta Estatutuen aurkakoak badira; horretarako, 40 eguneko epea izango dute, erabakia hartzen den egunetik hasita. Halaber, erabaki eta jarduera horiek deuseztatzea edo prebentzioz etetea eskatu ahal izango dute, Elkarteei buruzko Legean ondorio horietarako ezarritakoari jarraiki.

VI. KAPITULUA

Ekonomia-araubide

30. Artikulua. Elkartearen helburuak eta jarduerak garatzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoak honako hauek izango dira:

 1. Bazkideen kuotak, aldikoak edo apartekoak.

 2. Elkartekideek edo hirugarrenek legez emandako dirulaguntzak, legatuak edo jarauntsiak.

 3. Beste edozein baliabide.

 4. Ondasun higigarrien eta higiezinen fruituak.

31. Artikulua. Elkartearen Fundazio Ondarea edo Gizarte Funtsa 3.005 €-koa da.

32. Artikulua. Elkarte- eta ekonomia-ekitaldia urtekoa izango da, eta urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko da. Zuzendaritza Batzordeak urte guztietan aurrekontuaren proiektu bat egingo du. Halaber, aurreko urteko kontuen likidazioa aurkeztuko du, Batzar Nagusiak onar dezan.

VII. KAPITULUA.

Desegitea

33. Artikulua.Bere borondatez desegingo da, Ezohiko Batzar Nagusiak hala erabakitzen duenean. Horretarako deialdia bazkideen 2/3ko gehiengoak egingo du.

34. Artikulua. Desegiteen kasuan, likidazio-batzorde bat izendatuko da, eta batzorde horrek, zorrak iraungi ondoren, soberakinik balego, irabazi-asmorik gabeko helburuetarako erabiliko du.

Xedapen gehigarri

Estatutu hauetan aurreikusten ez den guztirako, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa eta xedapen osagarriak aplikatuko dira.

D. José Valentín Centenero Gallego,Estatutu hauetan aipatzen den elkarteko lehendakaria.

ZIURTATZEN DU: Estatutu hauek bazkideen 2007ko abenduaren 3ko Ezohiko Batzar Nagusiaren erabakiaren bidez aldatu dira.

Valentzia, 2007ko abenduaren 3a.

Logo_texto

Elkarrekin hobeto jotzen dugu

Jarrai gaitzazu sare sozialetan.

Copyright © 2022 · Diseinua Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner