Ampos_rojo

Estatutos

CAPÍTULO I.

Denominación, fins, domicilio e ámbito

Artigo 1.- Coa denominación de “ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONAIS DE ORQUESTRAS SINFÓNICAS E DE CÁMARA” que se fundou o 21 de febreiro de 1996 e segundo o acordado en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada en Valencia o día 3 de decembro de 2007, modifícanse os Estatutos, incluso a denominación, que será ‘”ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONAIS DE ORQUESTRAS SINFÓNICAS” cumprindo a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro, cuxos obxectivos se determinan nos artigos terceiro e cuarto dos Estatutos.

Artigo 2.- Esta asociación constitúese por tempo indefinido.

Artigo 3.- A existencia desta asociación ten como fins:

 1. A representación, defensa e promoción dos intereses profesionais, laborais, económicos e sociais a nivel estatal, de todos os asociados e asociadas.
 2. O fomento da solidariedade profesional e humana entre as persoas asociadas.
 3. Promoción e divulgación da imaxe do colectivo, resaltando a importancia da profesión musical, en todos os ámbitos.
 4. Promoción da actividade musical e cultural en xeral.
  Participación, adhesión e intercambio con entidades nacionais, europeas e internacionais que contribúan á defensa e promoción de intereses similares.
 5. Promoción da comunicación fluída entre os asociados e as asociadas para o intercambio constante de información de incidencias profesionais, musicais e todas aquelas que poidan redundar en beneficio da actividade profesional dos mesmos.

 

Artigo 4.- Para o cumprimento destes fins poderanse realizar as seguintes actividades:

 1. Información colectiva.
 2. Organización de estratexias para a defensa de intereses colectivos.
 3. Desenvolvemento de accións sociais e asistenciais en beneficio dos asociados e as asociadas.
 4. Realización de estudos sobre: saúde laboral e enfermidades profesionais, situación económica, formación continua do profesional de orquestra e demais temas que poidan redundar en proveito do colectivo.
 5. Calquera outras que se consideren oportunas.

 

Artigo 5.- A Asociación establece o seu domicilio social en Molins de Rei 08750 (Barcelona), Av. Barcelona, 108-114 local 2 e o seu ámbito territorial no que vai realizar principalmente as súas actividades é todo o territorio do Estado español.

CAPÍTULO II.

Órgano de representación

Artigo 6.- A Xunta Directiva é o órgano executivo e xestor da Asociación, debendo render contas ante a Asemblea Xeral, ben en sesión ordinaria ou extraordinaria, e estará composta por un presidente ou presidenta, un vicepresidente ou vicepresidenta, un secretario ou secretaria xeral, un tesoureiro ou tesoureira, e cinco vocais, máis tres suplentes. Presentaranse mediante candidaturas pechadas e plurais. Establécese un regulamento electoral que figura no anexo I destes estatutos.

A Xunta Directiva electa determinará os cargos a que optan cada un dos seus membros mediante votación interna.

Poderán formar parte da Xunta Directiva os asociados e asociadas que estean en activo e formen parte do persoal dunha orquestra. Para optar á presidencia ou vicepresidencia será necesaria unha antigüidade mínima de 3 anos na Asociación.

Considerarase elixida a candidatura que maior número de votos consiga. Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos e o seu mandato terá unha duración de 4 anos. Concluído o mandato, o presidente ou presidenta da Xunta Directiva deberá convocar á Asemblea Xeral Extraordinaria, para a elección da nova Xunta Directiva, nun prazo máximo de 3 meses contados desde a data de expiración do anterior mandato.

Artigo 7.- Os compoñentes da Xunta Directiva poderán causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á mesma; por incumprimento das obrigacións que tivesen encomendadas e/ou por expiración do mandato.

Artigo 8.- Os membros da Xunta Directiva que esgotasen o mandato, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en que se produza a elección e a aceptación dos cargos por quen lles substitúa.

Artigo 9.- A Xunta Directiva reunirase canto veces determíneo o presidente ou presidenta e a iniciativa ou petición de 5 dos seus membros. Quedará constituída cando asista a metade máis un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser tornados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente ou Presidenta será de calidade.

As reunións da Xunta Directiva celebraranse presencialmente ou a través de medios telemáticos que permitan a identificación dos asistentes, previa convocatoria do Secretario/a, que deberá conter a forma de celebración e por orde do Presidente/a, cun mínimo de sete días de antelación, acompañándose a correspondente orde do día e, no seu caso, copia das propostas que se presenten. Quen non poidan asistir ás reunións ou asembleas poderán delegar a súa representación en calquera membro da Xunta Directiva que poida asistir.

Artigo 10.- A Xunta Directiva, unha vez constituída, pode nomear unha Secretaría Técnica, que realizará funcións de ligazón entre a Xunta e os servizos externos que a Asociación teña contratados, así como todas aquelas funcións que a Xunta crea oportuno e decida outorgarlle.

A Secretaría Técnica, de libre designación por parte da Xunta Directiva, poderaa ocupar un socio/a fundador/a ou un socio/a de número e participará nas reunións da Xunta Directiva con voz, pero sen voto.

Artigo 11.– Facultades da Xunta Directiva: As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a todos os actos propios dos fins da asociación, sempre que non requiran, segundo estes Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral.

Son facultades particulares da Xunta Directiva:

 1. Fixar e dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.
 2. Executar e velar polo cumprimento dos Estatutos e os acordos adoptados pola Asemblea Xeral.
 3. Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral a memoria anual de actividades, o balance e a conta de perdas e ganancias.
 4. Resolver sobre a admisión e a baixa dos asociados e asociadas.
 5. Nomear delegacións para algunha determinada actividade da Asociación.
 6. Estudar e formular as correspondentes memorias de canto asuntos estean relacionados cos obxectos da Asociación, e expoñelo ante a Asemblea Xeral.
 7. Formular e presentar á Asemblea Xeral os Estatutos e do Regulamento de réxime interno, así como a súa reforma, e toda proposta de actividades de acordo cos fins da Asociación.
 8. Solicitar da Administración as subvencións procedentes dos Orzamentos Xerais do Estado, dos seus Organismos Autónomos ou das Corporacións Locais, a que puidese facerse acredor a Asociación en razón dos fins que persegue, se fose declarada de interese xeral.
 9. Control dos libros de contabilidade, onde figurarán todos os ingresos e gastos da Asociación, precisándose a procedencia daqueles e o investimento destes.
 10. Recadar as cotas dos asociados/as, así como as doazóns que a título gratuíto fáganse a favor da Asociación, autorizando, coa firma do presidente/a e do tesoureiro/a, os gastos previstos nos orzamentos.
 11. A contratación do persoal suxeito á relación laboral, e a suspensión, extinción (mesmo por despedimento) dos oportunos contratos, cuxa facultade se delega no Presidente/a.
 12. Acordar a convocatoria de Asembleas Xerais Ordinarias e Extraordinarias.
 13. Resolver canto dúbidas suscítense sobre a interpretación destes estatutos, e dando conta do acordado na primeira Asemblea Xeral que se celebre.
 14. Propoñer á Asemblea Xeral a concesión das distincións de presidencia de honra, vicepresidencia de honra e socia/ou de honra, para a súa posterior ratificación por esta.
 15. Aprobar a posible federación, confederación ou unión con outras asociacións.
 16. Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral.
 17. Designar os cargos, mediante votación entre os seus membros, que compoñen a Xunta Directiva.
 18. Nos casos de vacante temporal ou definitiva que afecte a calquera membro da Xunta Directiva, incluído o Presidente/a, por falecemento, dimisión ou incapacidade permanente. física ou psíquica, a Xunta Directiva elixirá entre os seus compoñentes o novo presidente/a, cuxo mandato durará unicamente o tempo restante que lle correspondese ou ata que o cesante estea restablecido.
 19. Se quedase reducido o número de membros da Xunta Directiva unha vez incorporados os/as suplentes a un número inferior a cinco, a Xunta Directiva restante deberá necesariamente acordar a apertura de período electoral para a elección (parcial ou total) da nova Xunta Directiva.
 20. Determinar anualmente a cantidade a partir da cual será necesaria a firma conxunta do Presidente/a e do Tesoureiro/a.

 

Artigo 12.- Serán atribucións do Presidente ou da Presidenta:

 1. Convocar, presidir e levantar as sesións da Xunta Directiva.
 2. Representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados. Representar á Asociación, en xuízo e fóra del, podendo outorgar e revogar poderes de representación a terceiros, xenerais ou especiais, e actuar ante as Administracións Públicas, Xulgados e Tribunais, en toda clase de procedementos, administrativos e xudiciais.
 3. Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e outra.
 4. Abrir, seguir e cancelar contas correntes, ordenar pagos e autorizar coa súa firma os mesmos, así como os documentos, actas e correspondencia.
 5. Operar con bancos, caixas de aforro e establecementos de crédito, realizando todo cuanto prevense na lexislación e prácticas bancarias.
 6. Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, dando conta posteriormente á Xunta Directiva.
 7. Incluír na Orde do día da Convocatoria de asemblea, calquera asunto que, ao seu xuízo, deber ser obxecto de deliberación e votación na Asemblea Xeral correspondente.
 8. O presidente ou a presidenta poderá convidar as reunións a todas aquelas persoas que considere oportuno, sexan ou non asociadas. Estas asistirán con voz, pero sen voto.

 

Artigo 13.- O/o vicepresidente/para substituirá ao presidente/a en a súa ausencia, motivada por enfermidade ou calquera outra causa. Terá as atribucións e exercerá as facultades que lle delegue.

Artigo 14.- O/a secretario/a terá as seguintes atribucións:

 1. Dirección dos traballos puramente administrativos da Asociación. Expedir certificacións e levantar actas.
 2. Levar os libros da Asociación que sexan legalmente establecidos e o ficheiro de asociados.
 3. Conservar e custodiar os fondos da Asociación e a documentación da entidade, facendo que se cursen as comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscribibles nos Rexistros correspondentes.
 4. Presentación das contas anuais e o cumprimento das obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan.

Artigo 15.- O/o tesoureiro/para recadará os fondos pertencentes á Asociación e dará cumprimento coa súa firma ás ordes de pago que dite o presidente ou presidenta.

Artigo 16.- Os/as Vogal terán as obrigacións propias do seu cargo como membros da Xunta Directiva.

Artigo 17.- As vacantes que se puidesen producir durante o mandato de calquera dos membros da Xunta Directiva serán cubertas polos/as suplentes incluídos nas candidaturas das eleccións, coa consecuente reorganización de postos, ata a finalización do mandato.

CAPÍTULO III.

ASEMBLEA DE REPRESENTANTES

Artigo 18.- Serán representantes de AMPOS en cada orquestra, as socias e socios elixidos de forma democrática polo conxunto dos asociados da mesma. Haberá un máximo de dous representantes. Mentres dure o proceso de selección de representantes nunha orquestra, a Xunta Directiva ten a facultade de nomearlles temporalmente. Para ser representante deberán cumprir os seguintes requisitos:

 1. Ser socio fundador ou de número.
 2. Estar ao corrente de pago da cota anual.
 3. Ser intérpretes en activo, membros do persoal da súa orquestra.

 

Artigo 19.- A Asemblea de representantes é o órgano consultivo da Xunta Directiva e estará integrada polos membros representantes de AMPOS en cada unha das orquestras nas que a Asociación conte con persoas asociadas.

Artigo 20.- A Asemblea de representantes necesariamente reunirase con carácter ordinario 2 veces ao ano, como mínimo unha vez antes de a ASEMBLEA XERAL e outra despois, e canto veces sexa necesario, por acordo da Xunta Directiva ou a pedimento da terceira parte dos membros representantes, por medio de escrito dirixido á presidencia da citada Junta, coas firmas de quen convoque e mención expresa do motivo ou Orde do día que se propoña. Estas reunións celebraranse presencialmente ou a través de medios telemáticos que permitan a identíficación dos asistentes, debendo especificarse na convocatoria a forma de celebración.

Artigo 21.- A convocatoria da Asemblea de Representantes, efectuarase pola Xunta Directiva como mínimo con 10 días de antelación, mediante comunicación persoal, taboleiro de anuncios do domicilio social ou outros medios que garantan o coñecemento da mesma, anunciándose a Orde do día, data e lugar, así como hora de celebración. Tamén pode facerse constar se procedese a data e hora en que se reunirá a Asemblea en segundo convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a media hora nin superior a tres.

Artigo 22.- A Asemblea de Representantes quedará validamente constituída en primeira convocatoria cando concorran a ela un terzo dos/as representantes, e en segundo convocatoria calquera que sexa o número de asistentes.

Artigo 23.- En canto órgano consultivo, a función da Asemblea de Representantes é debater calquera tema a proposta da Xunta Directiva.

CAPÍTULO IV.

ASEMBLEA XERAL

Artigo 24.- A Asemblea Xeral é o órgano supremo de goberno da Asociación e estará integrada polo conxunto dos asociados no pleno exercicio dos seus dereitos e que satisfixesen as cotas establecidas.

Artigo 25.- A Asemblea Xeral necesariamente reunirase con carácter ordinario anualmente e dentro dos 6 meses seguintes ao peche do exercicio e, con motivo extraordinario, canto veces sexa necesario, por acordo da Xunta Directiva ou a pedimento da terceira parte dos socios, por medio de escrito dirixido á presidencia da citada Junta, coas firmas de quen o promovese con mención expresa do motivo ou Orde do día que se propoña.

Artigo 26.- A convocatoria das Asembleas Ordinarias e Extraordinarias, efectuaranse pola Xunta Directiva, como mínimo con 25 días de antelación, mediante comunicación persoal, taboleiro de anuncios do domicilio social ou outros medios que garantan o coñecemento da mesma, anunciándose a Orde do día, data e lugar, así como hora de celebración. Tamén pode facerse constar se procedese a data e hora en que se reunirá a Asemblea en segundo convocatoria, sen que entre unha e outra poida mediar un prazo inferior a media hora nin superior a tres horas.

Artigo 27.- As Asembleas Xerais, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán validamente constituídas en primeira convocatoria cando concorran a ela un terzo de asociados con dereito a voto, e en segundo convocatoria calquera que sexa o número de asociados con dereito a voto.

As Asembleas Xerais poderán celebrarse presencialmente ou a través de medios telemáticos que permitan a identificación dos asistentes, debendo constar na convocatoria a forma de celebración.

Os acordos tomaranse por maioría simple das persoas presentes ou representadas cando os votos afirmativos superen aos negativos, non sendo computables para estes efectos os votos en branco nin as abstencións. En caso de empate, o voto do presidente/para será de calidade.

O censo de asociados e de votos computados estará referido ao último día do mes natural anterior á convocatoria. Non poderá adoptarse ningún acordo sobre asuntos que non consten na Orde do día, e este non poderá ser alterado no seu contido. Calquera persoa con dereito a voto poderá delegar noutra que asista a súa representación tanto para as asembleas ordinarias como extraordinarias.

Será necesaria maioría cualificada das persoas presentes ou representadas, que resultará cando os votos afirmativos superen a metade destas, para:

 1. Nomeamento das Xuntas Directivas e Administradores/as.
 2. Acordo para constituír unha Federación de asociacións ou integrarse nelas.
 3. Disposición ou alleamento de bienes integrantes do inmobilizado.
 4. Modificación de estatutos.
 5. Disolución da entidade.
 6. Aprobar a realización de calquera actos e contratos de administración, adquisición, disposición, alleamento ou gravame sobre bienes inmobles, a cuxo efecto facultará expresamente ao presidente/a de a Asociación para cada acto ou contrato.

 

Artigo 28.– Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:

 1. Aprobar, no seu caso, a xestión da Xunta Directiva.
 2. Lectura e aprobación da Acta da Asemblea Anterior e da Memoria anual, comprensiva das actividades realizadas e as Contas Anuais correspondentes ao exercicio anterior.
 3. Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da Asociación.
 4. Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias.
 5. Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea Extraordinaria.
 6. Acordar as sancións a que fáganse acredores os socios/as, de acordo co previsto no Regulamento de Réxime Interno.
 7. O estudo, deliberación e aprobación, no seu caso, das propostas que sexan presentadas pola Xunta Directiva.
 8. Ratificar a concesión das distincións de “Presidencia de Honra”, “Vicepresidencia de Honra e “Socia/ou de Honra” a proposta da xunta directiva.

 

Artigo 29.- Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria:

 1. Nomeamento da Xunta Directiva.
 2. A aprobación da modificación dos Estatutos e do Regulamento de Réxime Interno.
 3. Acordar a disolución da Asociación.
 4. Expulsión de socios/as, a proposta da Xunta Directiva.
 5. Constitución e integración de Federacións, Confederacións ou unións con outras Asociacións.
 6. Os demais asuntos que, a pedimento da terceira parte de asociados, inscribir na Orde do día.
 7. Todos os non conferidos expresamente ao Xunta Xeneral Ordinaria ou á Xunta Directiva.

SOCIOS E SOCIAS

Socios

Artícu 30.- Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación e que cumprindo os requisitos sexan admitidos por acordo da Xunta Directiva.

Para ser admitido como socio/a deberá ser músico profesional en activo e pertencer ou pertencer de maneira estable ou como colaborador ao Persoal de músicos dalgunha das Orquestras sinfónicas Profesionais de España e que conte con Comité de Empresa ou delegados de persoal legalmente constituídos segundo o Estatuto dos Traballadores.

Para o acceso como socio/a de os músicos freelance é necesario o aval dun representante.

O socio/para outorga o seu consentimento para que a Asociación poida enviarlle a través de correo electrónico e/ou teléfono móbil comunicacións sobre as súas actividades e servizos. Segundo dispón a Lei Orgánica de Protección de datos de 2018 (LOPD 2018), o socio queda facultado para exercitar, en todo momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, á limitación do tratamento, á portabilidade e de oposición, respecto de a información relativa ao mesmo existente nos ficheiros. Para ese efecto, deberá remitir a correspondente solicitude ao domicilio social da Asociación e dirixida á presidencia ou secretaria.

Artigo 31.- Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:

 1. Socios/as fundadores/as, que serán quen participe no acto de constitución da Asociación.
 2. Socios/as de número, que serán quen ingrese despois da constitución da Asociación.
 3. Socios/as de honra, quen polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación e desenvolvemento da profesión, merezan tal distinción. O seu nomeamento corresponderá á Xunta Directiva.
 4. Reservarase o título de Presidente/a de Honra, Vicepresidente/a de Honra e/ou Socio/a de Honra a aquelas personalidades españolas ou estranxeiras que aínda sen pertencer á asociación, fixéronse acredoras da admiración e gratitude excepcionais prestados á Asociación ou á profesión. O nomeamento dos cargos corresponderá á Asemblea Xeral a proposta da Xunta Directiva. Estes cargos de honra estarán exentos do pago de cotas.

 

Artigo 32.- Os socios/as causarán baixa por algunha das causas seguintes:

 1. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.
 2. Por incumprimento das obrigacións económicas.
 3. Por prexudicar gravemente os intereses e fins da Asociación, segundo acordo que se tome na Xunta Xeral Extraordinaria e mediante expediente previo que se tramite, con audiencia do interesado.

 

Artigo 33.- Os socios/as de número e fundadores/as terán os seguintes dereitos:

 1. Tomar parte en canto actividades organice a Asociación en cumprimento dos seus fins.
 2. Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter.
 3. Participar nas Asembleas con voz e voto.
 4. Ser electores e elixibles para os cargos directivos.
 5. Ser electores e elixibles como representantes.
 6. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.
 7. Facer suxerencias aos Representantes e/ou aos membros da Xunta Directiva en orde ao mellor cumprimento dos fins da Asociación.

 

Artigo 34.- Os socios/as fundadores/as e de número terán as seguintes obrigacións:

 1. Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e a Xunta Directiva.
 2. Abonar as cotas que se fixen. Quen se atope en situación de xubilación ou incapacidade que o soliciten quedarán exentos desta obrigación.
 3. Desempeñar, no seu caso, as obrigacións inherentes ao cargo que ocupen.

 

Artigo 35.- Os socios e socias de honra terán os mesmos dereitos fóra dos que figuran nos apartados 3) e 4) do artigo 33, podendo asistir ás asembleas con voz e sen dereito a voto.

Así mesmo, terán as mesmas obrigacións que os/as fundadores/as e de número, fóra das previstas nos apartados 2) e 3), do artigo anterior.

CAPÍTULO VI.

IMPUGNACIÓN DE ACORDOS

Artigo 36.- Prazo de caducidade.

 1. As socias e os socios poderán impugnar os acordos e actuacións da Asemblea Xeral que sexan contrarios aos Estatutos dentro do prazo de 40 días a partir da data da súa adopción, instando a súa anulación ou suspensión preventiva, no seu caso, seguindo o establecido para estes efectos na Lei de Asociacións.

CAPÍTULO VII.

Réxime económico

Artigo 37.- Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades da Asociación serán os seguintes:

 1. As cotas, periódicas ou extraordinarias.
 2. As subvencións, legados ou herdanzas que puidese recibir de forma legal.
 3. Calquera outro recurso lícito.
 4. Os froitos dos bienes mobles e inmobles.

Artigo 38.- O Patrimonio Fundacional ou Fondo Social da Asociación é de 3.005 € como mínimo.

Articulo 39.- O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 de decembro de cada ano. A Xunta Directiva confeccionará todos os anos un Proxecto do Orzamento. Así mesmo, presentará a liquidación de contas do ano anterior para.su aprobación pola Asemblea Xeral.

CAPÍTULO VIII.

Disolución

Artigo 40.- Disolverase voluntariamente cando así o acorde a Asemblea Xeral Extraordinaria, convocada para o efecto, por unha maioría de 2/3 dos asociados.

Artigo 41.- En caso de disolución, nomearase unha comisión liquidadora, a cual, unha vez extinguidas as débedas, e se existise sobrante líquido destinarao para fins que non desvirtuen a súa natureza non lucrativa.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo cuanto non estea previsto nos presentes Estatutos, aplicarase a vixente Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias ou as que as substitúan ou modifiquen.

D. DONA PILAR PARREÑO VILLALBA, en calidade de secretaria da entidade ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONAIS DE ORQUESTRAS SINFÓNICAS (AMPOS)

CERTIFICA: Que o día 4 de xuño de 2022 celebrouse a Asemblea Xeral extraordinaria da entidade, convocada para o efecto, na que, cun quórum de asistencia de 19 socios e 495 delegacións de votos, por unanimidade, acordouse a modificación dos seus Estatutos, de conformidade co disposto pola Lei Orgánica 1 / 2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, que afecta a todos os artigos.

En Valencia, ao 4 de xuño de 2022.

Logo_texto

Xuntos soamos mellor

Síguenos en redes sociais.

Copyright © 2022 · Deseño Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

ACCEDE A LA ZONA PRIVADA

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner