Ampos_rojo

Estatuts

CAPÍTOL I.

Denominació, fins, domicili i àmbit

Article 1.- Amb la denominació de “ASSOCIACIÓ DE MÚSICS PROFESSIONALS D’ORQUESTRES SIMFÒNIQUES I DE CAMBRA” que es va fundar el 21 de febrer de 1996 i segons els acords en Assemblea General Extraordinària celebrada a València el dia 3 de desembre de 2007, es modifiquen els Estatuts, fins i tot la denominació, que serà ‘”ASSOCIACIÓ DE MÚSICS PROFESSIONALS D’ORQUESTRES SIMFÒNIQUES” complint la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar, mancant d’ànim de lucre, els objectius del qual es determinen en els articles tercer i quart dels Estatuts.

Article 2.- Esta associació es constituïx per temps indefinit.

Article 3.- L’existència d’esta associació té com a fins:

 1. La representació, defensa i promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics i socials a nivell estatal, de tots els associats i associades.
 2. El foment de la solidaritat professional i humana entre les persones associades.
 3. Promoció i divulgació de la imatge del col·lectiu, ressaltant la importància de la professió musical, en tots els àmbits.
 4. Promoció de l’activitat musical i cultural en general.
 5. Participació, adhesió i intercanvi amb entitats nacionals, europees i internacionals que contribuïsquen a la defensa i promoció d’interessos similars.
 6. Promoció de la comunicació fluida entre els associats i les associades per a l’intercanvi constant d’informació d’incidències professionals, musicals i totes aquelles que puguen redundar en benefici de l’activitat professional d’estos.

 

Article 4.- Per al compliment d’estos fins es podran realitzar les següents activitats:

 1. Informació col·lectiva.
 2. Organització d’estratègies per a la defensa d’interessos col·lectius.
 3. Desenvolupament d’accions socials i assistencials en benefici dels associats i les associades.
 4. Realització d’estudis sobre: salut laboral i malalties professionals, situació econòmica, formació contínua del professional d’orquestra i altres temes que puguen redundar en profit del col·lectiu.
 5. Qualssevol altres que es consideren oportunes.

 

Article 5.- la Associació establix el seu domicili social a Molins de Rei 08750 (Barcelona), Av. Barcelona, 108-114 local 2 i el seu àmbit territorial en el qual realitzarà principalment les seues activitats és tot el territori de l’Estat espanyol.

 

CAPÍTOL II.

Òrgan de representació

Article 6.- La Junta Directiva és l’òrgan executiu i gestor de l’Associació, havent de rendir comptes davant l’Assemblea General, bé en sessió ordinària o extraordinària, i estarà composta per un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta, un secretari o secretària general, un tresorer o tresorera, i cinc vocals, més tres suplents. Es presentaran mitjançant candidatures tancades i plurals. S’establix un reglament electoral que figura en l’annex I d’estos estatuts.

La Junta Directiva electa determinarà els càrrecs al fet que opten cadascun dels seus membres mitjançant votació interna.

Podran formar part de la Junta Directiva els associats i associades que estiguen en actiu i formen part de la plantilla d’una orquestra. Per a optar a la presidència o vicepresidència serà necessària una antiguitat mínima de 3 anys en l’Associació.

Es considerarà triada la candidatura que major nombre de vots aconseguisca. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts i el seu mandat tindrà una duració de 4 anys. Conclòs el mandat, el president o presidenta de la Junta Directiva haurà de convocar a l’Assemblea General Extraordinària, per a l’elecció de la nova Junta Directiva, en un termini màxim de 3 mesos comptats des de la data d’expiració de l’anterior mandat.

Article 7.- Els components de la Junta Directiva podran ser baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a esta; per incompliment de les obligacions que tingueren encomanades i/o per expiració del mandat.

Article 8.- Els membres de la Junta Directiva que hagueren esgotat el mandat, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produïsca l’elecció i l’acceptació dels càrrecs pels qui els substituïsquen.

Article 9.- La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determine el president o presidenta i a iniciativa o petició de 5 dels seus membres. Quedarà constituïda quan assistisca la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguen vàlids hauran de ser tornats per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del President o Presidenta serà de qualitat.

Les reunions de la Junta Directiva se celebraran presencialment o a través de mitjans telemàtics que permeten la identificació dels assistents, prèvia convocatòria del Secretari/a, que haurà de contindre la forma de celebració i per ordre del President/a, amb un mínim de set dies d’antelació, acompanyant-se el corresponent ordre del dia i, si és el cas, còpia de les propostes que es presenten. Els qui no puguen assistir a les reunions o assemblees podran delegar la seua representació en qualsevol membre de la Junta Directiva que puga assistir.

Article 10.- La Junta Directiva, una vegada constituïda, pot nomenar una Secretaria Tècnica, que realitzarà funcions d’enllaç entre la Junta i els servicis externs que l’Associació tinga contractats, així com totes aquelles funcions que la Junta crega oportú i decidisca atorgar-li.

La Secretaria Tècnica, de lliure designació per part de la Junta Directiva, la podrà ocupar un soci/a fundador/a o un soci/a de número i participarà en les reunions de la Junta Directiva amb veu, però sense vot.

Article 11.- Facultats de la Junta Directiva: Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis dels fins de l’associació, sempre que no requerisquen, segons estos Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

 1. Fixar i dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.
 2. Executar i vetlar pel compliment dels Estatuts i els acords adoptats per l’Assemblea General.
 3. Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General la memòria anual d’activitats, el balanç i el compte de pèrdues i guanys.
 4. Resoldre sobre l’admissió i la baixa dels associats i associades.
 5. Nomenar delegacions per a alguna determinada activitat de l’Associació.
 6. Estudiar i formular les corresponents memòries de quants assumptes estiguen relacionats amb els objectes de l’Associació, i exposar-ho davant l’Assemblea General.
 7. Formular i presentar a l’Assemblea General els Estatuts i del Reglament de règim intern, així com la seua reforma, i tota proposta d’activitats d’acord amb els fins de l’Associació.
 8. Sol·licitar de l’Administració les subvencions procedents dels Pressupostos Generals de l’Estat, dels seus Organismes Autònoms o de les Corporacions Locals, al fet que poguera fer-se creditor l’Associació en raó dels fins que perseguix, si fora declarada d’interés general.
 9. Control dels llibres de comptabilitat, on figuraran tots els ingressos i despeses de l’Associació, precisant-se la procedència d’aquells i la inversió d’estos.
 10. Recaptar les quotes dels associats/as, així com les donacions que a títol gratuït es facen a favor de l’Associació, autoritzant, amb la signatura del president/a i del tresorer/a, les despeses previstes en els pressupostos.
 11. La contractació del personal subjecte a la relació laboral, i la suspensió, extinció (fins i tot per acomiadament) dels oportuns contractes, la facultat dels quals es delega en el President/a.
 12. La contractació del personal subjecte a la relació laboral, i la suspensió, extinció (fins i tot per acomiadament) dels oportuns contractes, la facultat dels quals es delega en el President/a.
 13. Resoldre quants dubtes se susciten sobre la interpretació d’estos estatuts, i donant compte dels acords en la primera Assemblea General que se celebre.
 14. Proposar a l’Assemblea General la concessió de les distincions de presidència d’honor, vicepresidència d’honor i sòcia/o d’honor, per a la seua posterior ratificació per esta.
 15. Aprovar la possible federació, confederació o unió amb altres associacions.
 16. Qualsevol altra facultat que no siga de l’exclusiva competència de l’Assemblea General.
 17. Designar els càrrecs, mitjançant votació entre els seus membres, que componen la Junta Directiva.
 18. En els casos de vacant temporal o definitiva que afecte qualsevol membre de la Junta Directiva, inclòs el President/a, per defunció, dimissió o incapacitat permanent. física o psíquica, la Junta Directiva elegirà entre els seus components el nou president/a, el mandat del qual durarà únicament el temps restant que li haguera correspost o fins que el cessant estiga restablit.
 19. Si quedara reduït el nombre de membres de la Junta Directiva una vegada incorporats els/as suplents a un número inferior a cinc, la Junta Directiva restant deurà necessàriament acordar l’obertura de període electoral per a l’elecció (parcial o total) de la nova Junta Directiva.
 20. Determinar anualment la quantitat a partir de la qual serà necessària la signatura conjunta del President/a i del Tresorer/a.

 

Article 12.- Seran atribucions del President o de la Presidenta:

 1. Convocar, presidir i alçar les sessions de la Junta Directiva.
 2. Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats. Representar a l’Associació, en judici i fora d’ell, podent atorgar i revocar poders de representació a tercers, generals o especials, i actuar davant les Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, en tota classe de procediments, administratius i judicials.
 3. Convocar, presidir i alçar les sessions que celebre l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra.
 4. Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, ordenar pagaments i autoritzar amb la seua signatura els mateixos, així com els documents, actes i correspondència. Operar amb bancs, caixes d’estalvi i establiments de crèdit, realitzant tot quant es prevé en la legislació i pràctiques bancàries.
 5. Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselle o en el desenvolupament de les seues activitats resulte necessària o convenient, donant compte posteriorment a la Junta Directiva.
 6. Incloure en l’Ordre del dia de la Convocatòria d’assemblea, qualsevol assumpte que, al seu judici, haja de ser objecte de deliberació i votació en l’Assemblea General corresponent.
 7. El president o la presidenta podrà convidar a les reunions a totes aquelles persones que considere oportú, siguen o no associades. Estes assistiran amb veu, però sense vot.

 

Article 13.- El/la vicepresident/a substituirà al president/a en la seua absència, motivada per malaltia o qualsevol altra causa. Tindrà les atribucions i exercirà les facultats que li delegue.

Article 14.- El/la secretari/a tindrà les següents atribucions:

 1. Direcció dels treballs purament administratius de l’Associació. Expedir certificacions i alçar actes.
 2. Portar els llibres de l’Associació que siguen legalment establits i el fitxer d’associats.
 3. Conservar i custodiar els fons de l’Associació i la documentació de l’entitat, fent que es cursen les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles en els Registres corresponents.
 4. Presentación de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones documentales en los términos que legalmente correspondan.

 

Article 15.- El/la tresorer/a recaptarà els fons pertanyents a l’Associació i donarà compliment amb la seua signatura a les ordres de pagament que dicte el president o presidenta.

Article 16.- Els/as Vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva.

Article 17.- Les vacants que es pogueren produir durant el mandat de qualsevol dels membres de la Junta Directiva seran cobertes per els/as suplents inclosos en les candidatures de les eleccions, amb la consegüent reorganització de llocs, fins a la finalització del mandat.

CAPÍTOL III.

ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS

Article 18.- Seran representants de AMPOS en cada orquestra, les sòcies i socis triats de manera democràtica pel conjunt dels associats d’esta. Hi haurà un màxim de dos representants. Mentre dure el procés de selecció de representants en una orquestra, la Junta Directiva té la facultat de nomenar-los temporalment. Per a ser representant hauran de complir els següents requisits:

 1. Ser soci fundador o de número.
 2. Estar al corrent de pagament de la quota anual.
 3. Ser intèrprets en actiu, membres de la plantilla de la seua orquestra.

 

Article 19.- L’Assemblea de representants és l’òrgan consultiu de la Junta Directiva i estarà integrada pels membres representants de *AMPOS en cadascuna de les orquestres en les quals l’Associació compte amb persones associades.

Article 20.- L’Assemblea de representants necessàriament es reunirà amb caràcter ordinari 2 vegades a l’any, com a mínim una vegada abans de l’ASSEMBLEA GENERAL i una altra després, i quantes vegades siga necessari, per acord de la Junta Directiva o a petició de la tercera part dels membres representants, per mitjà d’escrit dirigit a la presidència de la citada Junta, amb les signatures dels qui convoquen i menció expressa del motiu o Ordre del dia que es propose. Estes reunions se celebraran presencialment o a través de mitjans telemàtics que permeten la *identíficación dels assistents, havent d’especificar-se en la convocatòria la forma de celebració.

Article 21.- La convocatòria de l’Assemblea de Representants, s’efectuarà per la Junta Directiva com a mínim amb 10 dies d’antelació, mitjançant comunicació personal, tauler d’anuncis del domicili social o altres mitjans que garantisquen el coneixement d’esta, anunciant-se l’Ordre del dia, data i lloc, així com hora de celebració. També pot fer-se constar si procedira la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra puga mediar un termini inferior a mitja hora ni superior a tres.

Article 22.- L’Assemblea de Representants quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan concórreguen a ella un terç de els/as representants, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’assistents.

Article 23.- Com a òrgan consultiu, la funció de l’Assemblea de Representants és debatre qualsevol tema a proposta de la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV.

ASSEMBLEA GENERAL

Article 24.- L’Assemblea General és l’òrgan suprem de govern de l’Associació i estarà integrada pel conjunt dels associats en el ple exercici dels seus drets i que hagen satisfet les quotes establides.

Article 25.– L’Assemblea General necessàriament es reunirà amb caràcter ordinari anualment i dins dels 6 mesos següents al tancament de l’exercici i, amb motiu extraordinari, quantes vegades siga necessari, per acord de la Junta Directiva o a petició de la tercera part dels socis, per mitjà d’escrit dirigit a la presidència de la citada Junta, amb les signatures dels qui ho promogueren amb menció expressa del motiu o Ordre del dia que es propose.

Article 26.- La convocatòria de les Assemblees Ordinàries i Extraordinàries, s’efectuaran per la Junta Directiva, com a mínim amb 25 dies d’antelació, mitjançant comunicació personal, tauler d’anuncis del domicili social o altres mitjans que garantisquen el coneixement d’esta, anunciant-se l’Ordre del dia, data i lloc, així com hora de celebració. També pot fer-se constar si procedira la data i hora en què es reunirà l’Assemblea en segona convocatòria, sense que entre l’una i l’altra puga mediar un termini inferior a mitja hora ni superior a tres hores.

Article 27.- Les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, quedaran vàlidament constituïdes en primera convocatòria quan concórreguen a ella un terç d’associats amb dret a vot, i en segona convocatòria qualsevol que siga el nombre d’associats amb dret a vot.

Les Assemblees Generals podran celebrar-se presencialment o a través de mitjans telemàtics que permeten la identificació dels assistents, havent de constar en la convocatòria la forma de celebració.

Els acords es prendran per majoria simple de les persones presents o representades quan els vots afirmatius superen als negatius, no sent computables a este efecte els vots en blanc ni les abstencions. En cas d’empat, el vot del president/a serà de qualitat.

El cens d’associats i de vots computats estarà referit a l’últim dia del mes natural anterior a la convocatòria. No podrà adoptar-se cap acord sobre assumptes que no consten en l’Ordre del dia, i este no podrà ser alterat en el seu contingut. Qualsevol persona amb dret a vot podrà delegar en una altra que assistisca la seua representació tant per a les assemblees ordinàries com extraordinàries.

Serà necessària majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superen la meitat d’estes, per a:

 1. Nomenament de les Juntes Directives i Administradors/as.
 2. Acord per a constituir una Federació d’associacions o integrar-se en elles.
 3. Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.
 4. Modificació d’estatuts.
 5. Dissolució de l’entitat.
 6. Aprovar la realització de qualssevol actes i contractes d’administració, adquisició, disposició, alienació o gravamen sobre béns immobles, a l’efecte dels quals facultarà expressament al president/a de l’Associació per a cada acte o contracte.

 

Article 28.- Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:

 1. Aprovar, si és el cas, la gestió de la Junta Directiva.
 2. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea Anterior i de la Memòria anual, comprensiva de les activitats realitzades i els Comptes Anuals corresponents a l’exercici anterior.
 3. Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de l’Associació.
 4. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.
 5. Qualsevol una altra que no siga de la competència exclusiva de l’Assemblea Extraordinària.
 6. Acordar les sancions al fet que es facen creditors els socis/as, d’acord amb el que es preveu en el Reglament de Règim Intern.
 7. L’estudi, deliberació i aprovació, si és el cas, de les propostes que siguen presentades per la Junta Directiva.
 8. Ratificar la concessió de les distincions de “presidència d’honor”, “vicepresidència d’honor i “sòcia/o d’honor” a proposta de la junta directiva.

 

Article 29.- Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:

 1. Nomenament de la Junta Directiva.
 2. L’aprovació de la modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern.
 3. Acordar la dissolució de l’Associació.
  Expulsió de socis/as, a proposta de la Junta Directiva.
 4. Constitució i integració de Federacions, Confederacions o unions amb altres Associacions.
 5. Els altres assumptes que, a petició de la tercera part d’associats, s’inscriguen en l’Ordre del dia.
 6. Tots els no conferits expressament a la Junta General Ordinària o a la Junta Directiva.

CAPÍTOL V.

SOCIS I SÒCIES

Article 30.- Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguen interés en el desenvolupament dels fins de l’Associació i que complint els requisits siguen admesos per acord de la Junta Directiva.

Per a ser admés com a soci/a haurà de ser músic professional en actiu i pertànyer o haver pertangut de manera estable o com a col·laborador a la Plantilla de músics d’alguna de les Orquestres simfòniques Professionals d’Espanya i que compte amb Comité d’Empresa o delegats de personal legalment constituïts segons l’Estatut dels Treballadors.

Per a l’accés com a soci/a dels músics freelance és necessari l’aval d’un representant.

El soci/a atorga el seu consentiment perquè l’Associació puga enviar-li a través de correu electrònic i/o telèfon mòbil comunicacions sobre les seues activitats i servicis. Segons disposa la Llei orgànica de Protecció de dades de 2018 (LOPD 2018), el soci queda facultat per a exercitar, en tot moment, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat i d’oposició, respecte de la informació relativa al mateix existent en els fitxers. A este efecte, haurà de remetre la corresponent sol·licitud al domicili social de l’Associació i dirigida a la presidència o secretària.

Article 31.- Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis:

 1. Socis/as fundadors/as, que seran els qui participen en l’acte de constitució de l’Associació.
 2. Socis/as de número, que seran els qui ingressen després de la constitució de l’Associació.
 3. Socis/as d’honor, els qui pel seu prestigi o per haver contribuït de mode rellevant a la dignificació i desenvolupament de la professió, meresquen tal distinció. El seu nomenament correspondrà a la Junta Directiva.
 4. Es reservarà el título de President/a d’Honor, Vicepresident/a d’Honor i/o Soci/a d’Honor a aquelles personalitats espanyoles o estrangeres que fins i tot sense pertànyer a l’associació, s’hagen fet creditores de l’admiració i gratitud excepcionals prestats a l’Associació o a la professió. El nomenament dels càrrecs correspondrà a l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva. Estos càrrecs d’honor estaran exempts del pagament de quotes.

 

Article 32.- Els socis/as seran baixa per alguna de les causes següents:

 1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.
 2. Per incompliment de les obligacions econòmiques.
 3. Per perjudicar greument els interessos i fins de l’Associació, segons acord que es prenga en la Junta General Extraordinària i mitjançant expedient previ que es tramite, amb audiència de l’interessat.

 

Article 33.- Els socis/as de número i fundadors/as tindran els següents drets:

 1. Prendre part en quantes activitats organitze l’Associació en compliment dels seus fins.
 2. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació puga obtindre.
 3. Participar en les Assemblees amb veu i vot.
 4. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.
 5. Ser electors i elegibles com a representants.
 6. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.
 7. Fer suggeriments als Representants i/o als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de l’Associació.

 

Article 34.- Els socis/as fundadors/as i de número tindran les següents obligacions:

 1. Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.
 2. Abonar les quotes que es fixen. Els qui es troben en situació de jubilació o incapacitat que ho sol·liciten quedaran exempts d’esta obligació.
 3. Exercir, si és el cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupen.

 

Article 35.- Els socis i sòcies d’honor tindran els mateixos drets a excepció dels quals figuren en els apartats 3) i 4) de l’article 33, podent assistir a les assemblees amb veu i sense dret a vot.

Així mateix, tindran les mateixes obligacions que els/as fundadors/as i de número, a excepció de les previstes en els apartats 2) i 3), de l’article anterior.

CAPÍTOL VI.

IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS

Artcle 36.- Termini de caducitat.

Les sòcies i els socis podran impugnar els acords i actuacions de l’Assemblea General que siguen contraris als Estatuts dins del termini de 40 dies a partir de la data de la seua adopció, instant la seua anul·lació o suspensió preventiva, si és el cas, seguint el que s’estableix a este efecte en la Llei d’Associacions.

CAPÍTOL VII.

RÈGIM ECONÒMIC

Article 37.- Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran els següents:

 1. Les quotes, periòdiques o extraordinàries.
 2. Les subvencions, llegats o herències que poguera rebre de manera legal.
 3. Qualsevol altre recurs lícit.
 4. Els fruits dels béns mobles i immobles.

 

Article 38.- El Patrimoni Fundacional o Fons Social de l’Associació és de 3.005 € com a mínim.

Articule 39.- L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any. La Junta Directiva confeccionarà tots els anys un Projecte del Pressupost. Així mateix, presentarà la liquidació de comptes de l’any anterior para.su aprovació per l’Assemblea General.

CAPÍTOL VIII.

DISSOLUCIÓ

Article 40.- Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acorde l’Assemblea General Extraordinària, convocada a este efecte, per una majoria de 2/3 dels associats.

Article 41.- En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora, la qual, una vegada extingides els deutes, i si existira sobrant líquid ho destinarà per a fins que no desvirtuen la seua naturalesa no lucrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot quant no estiga previst en els presents Estatuts, s’aplicarà la vigent Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries o les que les substituïsquen o modifiquen.

D. DOÑA PILAR PARREÑO VILLALBA, en qualitat de secretària de l’entitat ASSOCIACIÓ DE MÚSICS PROFESSIONALS D’ORQUESTRES SIMFÒNIQUES (AMPOS)

CERTIFICA: Que el dia 4 de juny de 2022 es va celebrar l’Assemblea General extraordinària de l’entitat, convocada a este efecte, en la qual, amb un quòrum d’assistència de 19 socis i 495 delegacions de vots, per unanimitat, es va acordar la modificació dels seus Estatuts, de conformitat amb el que es disposa per la Llei orgànica 1 / 2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, que afecta a tots els articles..

A València, a 4 de juny de 2022.

Logo_texto

Junts sonem millor

Segueix-nos en xarxes socials.

Copyright © 2022 · Disseny Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

ACCEDE A LA ZONA PRIVADA