Ampos_rojo

Estatutu

I. KAPITULUA

IZENA, HELBURUAK, HELBIDEA ETA EREMUA

1.- Artikulua.- Sortu zen “ORKESTRA SINFONIKOEN ETA GANBERA ORKESTREN MUSIKARI PROFESIONALEN ELKARTEA” izenarekin.
1996ko otsailaren 21ean, eta 2007ko abenduaren 3an Valentzian egindako Ezohiko Batzar Nagusian erabakitakoaren arabera, estatutuak aldatu ziren, baita “ORKESTRA SINFONIKOETAKO MUSIKARI PROFESIONALEN ELKARTEA” izena ere, martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa betez, bai eta arau osagarriak ere, gaitasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa dutenak eta irabazi-asmorik ez dutenak. Estatutuen hirugarren eta laugarren artikuluetan zehazten dira horien helburuak.

2.- Artikulua.- Elkarte hau epe-mugarik gabe eratuko da.

3. Artikulua.- Elkarte honen helburuak dira:

 1. Estatuko interes profesionalak, lanekoak, ekonomikoak eta sozialak ordezkatzea, defendatzea eta sustatzea, elkartutako kide guztien artean.
 2. Elkartekideen arteko elkartasun profesionala eta giza elkartasuna sustatzea.
 3. Kolektiboaren irudia sustatzea eta zabaltzea, musika-lanbideak arlo guztietan duen garrantzia azpimarratuz.
 4. Musika- eta kultura-jarduera oro har sustatzea.
 5. Antzeko interesak defendatzen eta sustatzen laguntzen duten nazioko, Europako eta nazioarteko erakundeekin parte hartzea, atxikitzea eta trukatzea.
 6. Bazkideen arteko komunikazio arina sustatzea, laneko eta musikako gorabeherei buruzko informazioa etengabe trukatzeko, bai eta gorabehera horien lanbide-jardueraren onerako izan daitezkeen gorabehera guztiei buruzkoa ere.

 

4. Artikulua.- Helburu horiek betetzeko, honako jarduera hauek egin ahal izango dira:

 1. Informazio kolektiboa.
 2. Interes kolektiboak defendatzeko estrategiak antolatzea.
 3. Elkartekideen mesederako gizarte- eta laguntza-ekintzak garatzea.
 4. Honako gai hauei buruzko azterlanak egitea: lan-osasuna eta lanbide-gaixotasunak, egoera ekonomikoa, orkestrako profesionalaren etengabeko prestakuntza eta kolektiboaren onurarako izan daitezkeen gainerako gaiak.
 5. Egokitzat jotzen den beste edozein.

 

5. Artikulua.- Elkartearen egoitza soziala honako hau izango da: Molins de Rei 08750 (Bartzelona), Av. Barcelona, 108-114 local 2, eta bere jarduerak egingo dituen lurralde-eremua Espainiako Estatu osoa.

II. KAPITULUA

ORDEZKARITZA ORGANOA

6. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordea Elkartearen organo betearazlea eta kudeatzailea da, eta Batzar Nagusiaren aurrean eman beharko ditu kontuak, bai ohiko bilkuran, bai bilkura berezian. Honako hauek osatuko dute batzordea: lehendakariak, lehendakariordeak, idazkari nagusiak, diruzainak eta bost kidek, gehi hiru ordezkoek. Hautagai-zerrenda itxi eta pluralen bidez aurkeztuko dira. Estatutu hauen I. eranskinean ageri den hauteskunde-erregelamendu bat ezartzen da.

Zuzendaritza Batzordeak erabakiko du kide bakoitzak zein kargu izango duen, barne-bozketa bidez.

Zuzendaritza Batzordeko kide izan daitezke jardunean dauden eta orkestra bateko plantillako kide diren bazkideak. Lehendakari izateko, gutxienez 3 urteko antzinatasuna izan beharko da elkartean.

Boto gehien lortzen dituen hautagai-zerrenda hautatutzat joko da. Zuzendaritza Batzordea osatzen duten kargu guztiak doakoak izango dira eta 4 urteko agintaldia izango dute. Agintaldia amaitutakoan, Zuzendaritza Batzordeko lehendakariak Ezohiko Batzar Nagusirako deia egin beharko du, Zuzendaritza Batzorde berria hautatzeko, aurreko agintaldia amaitzen den egunetik 3 hilabeteko epean gehienez ere.

7. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko kideek baja hartu ahal izango dute, beren borondatez uko egiten badiote eta idatziz jakinarazten bazaie; beren betebeharrak betetzen ez badituzte eta/edo agintaldia amaitzen bada.

8. Artikulua.- Agintaldia amaitu duten Zuzendaritza Batzordeko kideek beren karguak betetzen jarraituko dute ordezkoek karguak hautatzen eta onartzen dituzten arte.

9. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordea lehendakariak erabakitzen duen guztietan bilduko da, eta 5 kidek eskatuta edo ekimenez. Kideen erdia gehi bat bertaratzen denean eratuko da, eta erabakiak baliozkoak izan daitezen, botoen gehiengoz itzuli beharko dira. Berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoa kalitatezkoa izango da.

Zuzendaritza Batzordearen bilerak aurrez aurre edo bitarteko telematikoen bidez egingo dira, bertaratuak identifikatu ahal izateko. Horretarako, idazkariak deialdia egingo du aldez aurretik, eta bilera egiteko modua adieraziko du, lehendakariaren aginduz, gutxienez zazpi eguneko aurrerapenarekin. Bilerei gai-zerrenda eta, hala badagokio, aurkeztutako proposamenen kopia erantsiko zaizkie. Bileretara edo batzarretara joaterik ez dutenek Zuzendaritza Batzordeko edozein kideren esku utz dezakete beren ordezkaritza.

10. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordeak, eratu ondoren, Idazkaritza Teknikoa izenda dezake, eta Batzordearen eta Elkarteak kontratatuta dituen kanpoko zerbitzuen arteko lotura-eginkizunak beteko ditu, bai eta Batzordeak egokitzat jotzen dituen eta esleitzea erabakitzen dituen eginkizun guztiak ere.

Idazkaritza Teknikoa, Zuzendaritza Batzordeak libreki izendatua, bazkide sortzaile batek edo bazkide oso batek bete ahal izango du, eta Zuzendaritza Batzordearen bileretan parte hartuko du, hitzarekin baina botorik gabe.

11. Artikulua. – Zuzendaritza Batzordearen ahalmenak: Zuzendaritza Batzordearen ahalmenak, oro har, elkartearen helburuei dagozkien egintza guztietara hedatuko dira, betiere, estatutu hauen arabera, Batzar Nagusiaren berariazko baimena behar ez bada.

Zuzendaritza Batzordearen ahalmen partikularrak dira:

 1. Elkartearen jarduera sozialak finkatzea eta zuzentzea, eta kudeaketa ekonomikoa eta administratiboa eramatea, dagozkion kontratu eta egintzak egitea erabakiz.
 2. Estatutuak eta Batzar Nagusiak hartutako erabakiak betearaztea eta betetzen direla zaintzea.
 3. Jardueren urteko memoria, balantzea eta galera eta irabazien kontua egitea eta Batzar Nagusiari aurkeztea, onar dezan.
 4. Elkartekideen onarpena eta baja ebaztea.
 5. Elkartearen jarduera jakin baterako ordezkaritzak izendatzea.
 6. Elkartearen objektuekin zerikusia duten gaiei buruzko memoriak aztertu eta egitea, eta Batzar Nagusian aurkeztea.
 7. Estatutuak eta barne-araubideko erregelamendua formulatzea eta Batzar Nagusiari aurkeztea, bai eta horien erreforma eta Elkartearen helburuen araberako jarduera-proposamen oro ere.
 8. Administrazioari Estatuaren Aurrekontu Orokorretatik, haren erakunde autonomoetatik edo toki-korporazioetatik datozen dirulaguntzak eskatzea, Elkartea, lortu nahi dituen helburuen arabera, hartzekodun egin ahal izateko, baldin eta interes orokorrekotzat jotzen bada.
 9. Kontabilitate-liburuen kontrola. Bertan, elkartearen sarrera eta gastu guztiak agertuko dira, eta horien jatorria eta inbertsioa zehaztuko dira.
 10. Bazkideen kuotak biltzea, bai eta elkartearen alde doan egiten diren dohaintzak ere, eta, presidenteak eta diruzainak sinatuta, aurrekontuetan aurreikusitako gastuak baimentzea.
 11. Lan-harremanari lotutako langileak kontratatzea, eta dagozkion kontratuak etetea, azkentzea (baita kaleratzeagatik ere). Kontratu horien ahalmena lehendakariaren esku uzten da.
 12. Ohiko eta ezohiko batzar orokorretarako deialdia egitea.
 13. Estatutu hauen interpretazioari buruz sortzen diren zalantza guztiak argitzea, eta egingo den lehenengo Batzar Orokorrean erabakitakoaren berri ematea.
 14. Batzar Nagusiari ohorezko lehendakaritzaren, ohorezko lehendakariordearen eta ohorezko bazkidearen sariak ematea proposatzea, ondoren hark berresteko.
 15. Beste elkarte batzuekiko federazioa, konfederazioa edo batasuna onartzea.
 16. Batzar Nagusiaren eskumen esklusiboa ez den beste edozein ahalmen.
 17. Karguak izendatzea, Zuzendaritza Batzordea osatzen duten kideen artean bozkatuta.
 18. Zuzendaritza Batzordeko edozein kideri, presidenteari barne, eragiten dion aldi baterako edo behin betiko postua hutsik geratzen bada, heriotzagatik, dimisioagatik edo ezintasun fisiko edo psikiko iraunkorragatik, Zuzendaritza Batzordeak lehendakari berria hautatuko du bere kideen artean, eta haren agintaldiak dagokion denbora iraungo du soilik edo kargua uzten duena berrezartzen den arte.
 19. Zuzendaritza Batzordeko kideen kopurua bost ordezkotik beherakoa bada, gainerako Zuzendaritza Batzordeak hauteskunde-aldia irekitzea erabaki beharko du Zuzendaritza Batzorde berria (partziala edo osoa) hautatzeko.
 20. Urtero zehaztea zein kopurutatik aurrera izango den beharrezkoa lehendakariak eta diruzainak batera sinatzea.

 

12. Artikulua.- Lehendakariaren eskumenak izango dira:

 1. Zuzendaritza Batzordearen bilerak deitzea, buru izatea eta bukatzea.
 2. Edozein erakunde publiko edo pribaturen aurrean elkartea legez ordezkatzea. Elkartea ordezkatzea, epaiketetan eta epaiketatik kanpo, eta ordezkaritza-ahalak eman eta errebokatu ahal izatea hirugarrenei, orokorrei zein bereziei, eta administrazio publiko, epaitegi eta auzitegietan jardun ahal izatea, era guztietako prozedura administratibo eta judizialetan.
 3. Batzar Orokorrak eta Zuzendaritza Batzordeak egiten dituzten bilerak deitzea, buru izatea eta bukatzea, bai eta bateko eta besteko eztabaidak zuzentzea ere.
 4. Kontu korronteak ireki, jarraitu eta ezeztatzea, ordainketak agintzea eta horiek sinatuta baimentzea, baita agiriak, aktak eta gutunak ere. Bankuekin, aurrezki-kutxekin eta kreditu-establezimenduekin jardutea, legerian eta banku-praktiketan aurreikusten den guztia eginez.
 5. Elkartearen martxa onak aholkatzen duen edo bere jarduerak garatzean beharrezkoa edo komenigarria den premiazko edozein neurri hartzea, ondoren Zuzendaritza Batzordeari horren berri emanez.
 6. Bere ustez dagokion Batzar Nagusian eztabaidatu eta bozkatu behar den edozein gai batzarrerako deialdiaren gai-zerrendan sartzea.
 7. Lehendakariak egokitzat jotzen dituen pertsona guztiak gonbidatu ahal izango ditu bileretara, elkartekideak izan edo ez. Hauek hitza izango dute, baina botorik ez.

 

13. Artikulua.- Lehendakariordeak lehendakaria ordezkatuko du, bera ez dagoenean, gaixotasunak edo beste edozein arrazoik eraginda. Eskuordetzan ematen dizkion eskumenak izango ditu eta ahalmenak baliatuko ditu.

14. Artikulua.– Idazkariak honako eskumen hauek izango ditu:

 1. Elkartearen lan administratibo hutsak zuzentzea. Ziurtagiriak egitea eta aktak egitea.
 2. Legez ezarritako elkartearen liburuak eta bazkideen fitxategia eramatea.
 3. Elkartearen funtsak eta erakundearen dokumentazioa gordetzea eta zaintzea, Zuzendaritza Batzordeen izendapenari buruzko komunikazioak eta dagozkien Erregistroetan inskriba daitezkeen gainerako akordio sozialak bideratuz.
 4. Urteko kontuak aurkeztea eta dokumentu-betebeharrak betetzea, legez ezarritako moduan.

 

15. Artikulua.- Diruzainak Elkarteari dagozkion funtsak bilduko ditu eta, bere sinadurarekin, lehendakariak ematen dituen ordainketa-aginduak beteko ditu.

16. Artikulua.- Batzordekideek Zuzendaritza Batzordeko kide karguari dagozkion betebeharrak izango dituzte.

17. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordeko edozein kideren agintaldian sor daitezkeen hutsuneak hauteskundeetako hautagai-zerrendetan sartutako ordezkoek beteko dituzte, eta, ondorioz, agintaldia amaitu arte lanpostuak berrantolatuko dira.

III. KAPITULUA.

ORDEZKARIEN BATZARRA

18. Artikulua.- Orkestra bakoitzeko AMPOSen ordezkari izango dira orkestra horretako bazkideek modu demokratikoan aukeratutako bazkideak. Gehienez ere bi ordezkari izango dira. Orkestra batean ordezkariak hautatzeko prozesuak irauten duen bitartean, Zuzendaritza Batzordeak aldi baterako izendatzeko ahalmena du. Ordezkari izateko, baldintza hauek bete beharko dituzte:

 1. Bazkide sortzailea edo bazkide osoa izatea.
 2. Urteko kuota ordainduta izatea.
 3. Jardunean dauden interpreteak izatea, bere orkestrako plantillako kideak.

 

19. Artikulua.- Ordezkarien Batzarra Zuzendaritza Batzordearen organo aholku-emailea da, eta Elkarteak bazkideak dituen orkestra bakoitzean AMPOSen ordezkari diren kideek osatuko dute.

20. Artikulua.- Ordezkarien Batzarrak urtean bitan egin behar du ohiko bilera, gutxienez behin BATZAR NAGUSIA baino lehen eta beste behin ondoren, eta behar beste aldiz, Zuzendaritza Batzordearen erabakiz edo ordezkari diren kideen herenak hala eskatuta. Horretarako idazkia bidali behar zaio Batzordeko lehendakariari, deialdia egiten dutenen sinadurekin eta proposatzen den arrazoia edo gai-zerrenda berariaz aipatuta. Bilera horiek aurrez aurre edo bitarteko telematikoen bidez egingo dira, bertaratuak nor diren jakiteko, eta deialdian zehaztu beharko da nola egingo diren.

21. Artikulua.- Zuzendaritza Batzordeak gutxienez 10 egun lehenago egingo du Ordezkarien Batzarrerako deialdia, jakinarazpen pertsonalaren bidez, egoitza sozialeko iragarki-oholaren bidez edo horren berri izango dela bermatzen duten beste bitarteko batzuen bidez. Gai-zerrenda, eguna eta lekua iragarriko dira, baita bilera egiteko ordua ere. Era berean, Batzarra bigarren deialdian zein egunetan eta ordutan bilduko den ere adieraz daiteke, eta bien artean ezin izango da ordu erditik beherako eta hirutik gorako eperik egon.

22. Artikulua.- Ordezkarien Batzarra balio osoz eratuko da lehenengo deialdian, ordezkarien herena bertaratzen denean, eta bigarren deialdian, bertaratuen kopurua edozein dela ere.

23. Artikulua.- Organo aholku-emailea den aldetik, Ordezkarien Batzarraren eginkizuna edozein gai eztabaidatzea da, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta.

IV. KAPITULUA

batzar nagusi

24. Artikulua.- Batzar Nagusia da Elkartearen gobernu-organo gorena, eta elkartekide guztiek osatuko dute, beren eskubideak erabat gauzatzean, ezarritako kuotak ordaindu badituzte.

25. Artikulua.- Batzar Nagusia, nahitaez, urtero eta ekitaldia itxi eta hurrengo 6 hilabeteetan bilduko da, eta, ezohiko kasuetan, beharrezkoa den guztietan, Zuzendaritza Batzordearen erabakiz edo bazkideen herenak hala eskatuta, Batzar Nagusiko lehendakariari zuzendutako idazki baten bidez, hura sustatzen dutenen sinadurekin, proposatzen den arrazoia edo gai-zerrenda berariaz aipatuz.

26. Artikulua.- Ohiko eta Ezohiko Batzarretarako deialdia Zuzendaritza Batzordeak egingo du, gutxienez 25 egun lehenago, jakinarazpen pertsonalaren bidez, sozietatearen egoitzako iragarki-oholaren bidez edo horren berri izango dela bermatzen duten beste bitarteko batzuen bidez. Gai-zerrenda, eguna eta lekua iragarriko dira, baita bilera egiteko ordua ere. Era berean, Batzarra bigarren deialdian zein egunetan eta ordutan bilduko den adieraz daiteke, eta bien artean ezin izango da ordu erditik beherako eta hiru ordutik gorako eperik egon.

27. Artikulua.- Batzar Orokorrak, ohikoak zein ezohikoak, lehen deialdian baliozkotasunez eratuta geratuko dira boto-eskubidea duten kideen heren bat bertaratzen denean, eta bigarren deialdian, botoa emateko eskubidea duten bazkideen kopurua edozein dela ere.

Batzar Orokorrak aurrez aurre edo bertaratutakoak identifikatzeko bide telematikoen bidez egin ahal izango dira, eta deialdian adierazi beharko da nola egingo diren.

Erabakiak bertaratutako edo ordezkatutako pertsonen gehiengo soilez hartuko dira, baiezko botoek ezezkoak gainditzen dituztenean; ondorio horietarako, boto zuriak eta abstentzioak ez dira kontuan hartuko. Berdinketa gertatuz gero, lehendakariaren botoa kalitatezkoa izango da.

Bazkideen eta zenbatutako botoen errolda deialdiaren aurreko hilabete naturaleko azken egunekoa izango da. Gai-zerrendan jasota ez dauden gaiei buruzko erabakirik ezin izango da hartu, eta gai-zerrendaren edukia ezin izango da aldatu. Botoa emateko eskubidea duen edonork eskuordetu ahal izango du bere ordezkaritza, bai ohiko batzarretarako, bai ezohiko batzarretarako.

Bertaratutakoen edo ordezkatutakoen gehiengo kualifikatua beharko da, baiezko botoak erdien gainetik daudenean, honako hauetarako:

 1. Zuzendaritza Batzordeak eta Administratzaileak izendatzea.
 2. Elkarteen federazio bat eratzeko edo bertan sartzeko akordioa.
 3. Ibilgetua osatzen duten ondasunak xedatzea edo besterentzea.
 4. Estatutuak aldatzea.
 5. Erakundea desegitea.
 6. Ondasun higiezinen gaineko edozein administrazio-, eskuratze-, xedatze-, besterentze- edo kargatze-egintza eta -kontratu onartzea. Horretarako, Elkarteko lehendakariari berariaz ahalmena emango dio egintza edo kontratu bakoitzerako.

 

28. Artikulua.- Honako hauek dira Ohiko Batzar Nagusiaren ahalmenak:

 1. Hala badagokio, Zuzendaritza Batzordearen kudeaketa onartzea.
 2. Aurreko Batzarraren Akta eta urteko Memoria irakurri eta onartzea, aurreko ekitaldiari dagozkion jarduerak eta Urteko Kontuak jasotzen dituena.
 3. Elkartearen jarduerei dagokienez, Zuzendaritza Batzordearen proposamenak onartzea edo baztertzea.
 4. Kuota arruntak edo apartekoak finkatzea.
 5. Ezohiko Batzarraren eskumen esklusiboa ez den beste edozein.
 6. Bazkideak hartzekodun egiteko zehapenak erabakitzea, Barne Erregimeneko Erregelamenduan aurreikusitakoarekin bat etorriz.
 7. Zuzendaritza Batzordeak aurkezten dituen proposamenak aztertzea, eztabaidatzea eta, hala badagokio, onartzea.
 8. “Ohorezko lehendakaritza”, “ohorezko lehendakariordetza” eta “ohorezko bazkidea” sariak berrestea, zuzendaritza-batzordeak proposatuta.

29. Artikulua.- Honako hauek dagozkio Ezohiko Batzar Nagusiari:

 1. Zuzendaritza Batzordea izendatzea.
 2. Estatutuen eta barne-araudiaren aldaketa onartzea.
 3. Elkartea desegitea erabakitzea.
 4. Bazkideak kanporatzea, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta.
 5. Federazioak, konfederazioak edo batasunak beste elkarte batzuekin eratzea eta integratzea.
 6. Elkartekideen herenak eskatuta gai-zerrendan inskribatzen diren gainerako gaiak.
 7. Ohiko Batzar Orokorrari edo Zuzendaritza Batzordeari berariaz eman ez zaizkion guztiak.

V. KAPITULUA

Bazkideak

30. Artikulua.- Elkartearen helburuak garatzeko interesa duten eta jarduteko gaitasuna duten pertsonak izan daitezke elkarteko kide, baldin eta baldintzak betetzen badituzte eta Zuzendaritza Batzordearen erabakiz onartzen badira.

Bazkide gisa onartua izateko, jardunean dagoen musikari profesionala izan beharko du, eta Espainiako Orkestra Sinfoniko Profesionaletako musikarien plantillako kide edo laguntzaile egonkorra izan beharko du, Enpresa Batzordea edo Langileen Estatutuaren arabera legez eratutako langileen ordezkariak baditu.

Freelance musikarien bazkide izateko ordezkari baten abala behar da.

Bazkideak baimena ematen du Elkarteak posta elektronikoaren eta/edo telefono mugikorraren bidez bere jarduerei eta zerbitzuei buruzko jakinarazpenak bidal diezazkion. 2018ko Datuak Babesteko Lege Organikoak (DBLO 2018) xedatzen duenaren arabera, bazkideak eskubidea du, une oro, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, tratamendua mugatzeko, eramangarritasunerako eta datuen aurka egiteko eskubideak baliatzeko, fitxategietan datuei buruz dagoen informazioari dagokionez. Horretarako, eskabidea elkartearen egoitza sozialera bidali beharko du, eta lehendakariari edo idazkariari bidali.

31. Artikulua.- Elkartearen barruan bazkide mota hauek egongo dira:

 1. Bazkide fundatzaileak, elkartea eratzeko ekitaldian parte hartuko dutenak.
 2. Bazkide osoak, Elkartea eratu ondoren sartuko direnak.
 3. Ohorezko bazkideak, beren izen onagatik edo lanbidea duintzen eta garatzen nabarmen lagundu dutelako, sari hori merezi dutenak. Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu.
 4. Ohorezko Lehendakari, Ohorezko Lehendakariorde eta/edo Ohorezko Bazkide titulua Espainiako edo atzerriko pertsonentzat gordeko da, baldin eta, elkarteko kide izan ez arren, Elkarteari edo lanbideari emandako aparteko mirespena eta esker ona merezi badute. Batzar Orokorrak izendatuko ditu karguak, Zuzendaritza Batzordeak proposatuta. Ohorezko kargu horiek ez dute kuotarik ordaindu beharrik izango.

 

32. Artikulua.- Bazkideek baja hartuko dute arrazoi hauetakoren batengatik:

 1. Borondatez uko egiteagatik, Zuzendaritza Batzordeari idatziz jakinarazita.
 2. Betebehar ekonomikoak ez betetzeagatik.
 3. Elkartearen interesak eta helburuak larriki kaltetzeagatik, Ezohiko Batzar Orokorrean hartzen den erabakiaren arabera eta aldez aurretik izapidetzen den espedientearen bidez, interesdunari entzun ondoren.

 

33. Artikulua.- Bazkide osoek eta fundatzaileek honako eskubide hauek izango dituzte:

 1. Elkarteak bere helburuak betetzeko antolatzen dituen jarduera guztietan parte hartzea.
 2. Elkarteak lor ditzakeen abantaila eta onura guztiez gozatzea.
 3. Batzarretan parte hartzea, hitzarekin eta botoarekin.
 4. Zuzendaritza-karguetarako hautesle eta hautagai izatea.
 5. Hautesle eta hautagai izatea ordezkari gisa.
  Elkarteko organoek hartutako erabakiei buruzko informazioa jasotzea.
 6. Elkarteko ordezkariei eta/edo Zuzendaritza Batzordeko kideei iradokizunak egitea, elkartearen helburuak hobeto bete ditzaten.

 

34. Artikulua.– Bazkide sortzaileek eta bazkide osoek betebehar hauek izango dituzte:

 1. Estatutu hauek eta Batzarren eta Zuzendaritza Batzordearen baliozko erabakiak betetzea.
 2. Finkatzen diren kuotak ordaintzea. Hala eskatzen duten erretiro- edo ezintasun-egoeran daudenek ez dute betebehar hori bete beharrik izango.
 3. Betetzen duten karguari dagozkion betebeharrak betetzea, hala badagokio.

 

35. Artikulua.- Ohorezko bazkideek eskubide berberak izango dituzte, 33. artikuluko 3) eta 4) idatz-zatietan agertzen direnak izan ezik. Batzarretara hitzarekin eta boto-eskubiderik gabe joan ahal izango dira.

Era berean, fundatzaileen betebehar berberak izango dituzte, bai eta zenbakizkoak ere, aurreko artikuluko 2) eta 3) paragrafoetan aurreikusitakoak izan ezik.

VI. KAPITULUA

ERABAKIAK AURKARATZEA

36. Artikulua.- Iraungitze-epea.

 1. Bazkideek Batzar Nagusiaren erabakiak eta jarduerak aurkaratu ahal izango dituzte, baldin eta Estatutuen aurkakoak badira; horretarako, 40 eguneko epea izango dute, erabakia hartzen den egunetik zenbatzen hasita. Halaber, erabaki eta jarduera horiek deuseztatzea edo prebentzioz etetea eskatu ahal izango dute, Elkarteei buruzko Legean ondorio horietarako ezarritakoari jarraituz.

VII. KAPITULUA

Ekonomia-araubide

37. Artikulua.- Elkartearen helburuak eta jarduerak garatzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoak honako hauek izango dira:

 1. Kuotak, aldizkakoak edo ezohikoak.
 2. Legez jasotzen dituen dirulaguntzak, legatuak edo jaraunspenak.
 3. Beste edozein errekurtso zilegi.
 4. Ondasun higigarri eta higiezinen fruituak.

 

38. Artikulua.- Elkartearen fundazio-ondarea edo gizarte-funtsa 3.005 eurokoa da gutxienez.

39. Artikulua.- Elkarte- eta ekonomia-ekitaldia urtekoa izango da, eta urte bakoitzeko abenduaren 31n itxiko da. Zuzendaritza Batzordeak urtero egingo du aurrekontuaren proiektua. Era berean, aurreko urteko kontuen likidazioa aurkeztuko du, Batzar Orokorrak onar dezan.

VIII. KAPITULUA.

Desegitea

40. Artikulua.- Bazkideen 2/3eko gehiengoz deitutako Ezohiko Batzar Orokorrak hala erabakitzen duenean desegingo da.

41. Artikulua.- Deseginez gero, batzorde likidatzaile bat izendatuko da, eta, zorrak iraungi ondoren, soberakin likidorik egonez gero, irabazi-asmorik gabeko izaera hutsaltzen ez duten helburuetarako erabiliko du.

XEDAPEN GEHIGARRI

Estatutu hauetan aurreikusita ez dagoen guztian, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoa aplikatuko da, bai eta xedapen osagarriak edo horiek ordezten edo aldatzen dituztenak ere.

PILAR PARREÑO VILLALBA andreak, AMPOS ORKESTRA SINFONIKOETAKO MUSIKARI PROFESIONALEN ELKARTEAREN idazkari gisa,

ZIURTATZEN DU: 2022ko ekainaren 4an, erakundearen ezohiko batzar nagusia egin zen, horretarako deituta. Batzar horretan, 19 bazkideren quorumarekin eta 495 boto-ordezkaritzarekin, aho batez erabaki zen erakundearen estatutuak aldatzea, Elkartzeko Eskubidea arautzen duen martxoaren 22ko 1/2002 Lege Organikoan xedatutakoarekin bat etorriz, artikulu guztiei eragiten baitie.

Valentzia, 2022ko ekainaren 4a.

Logo_texto

Elkarrekin hobeto jotzen dugu

Jarrai gaitzazu sare sozialetan.

Copyright © 2022 · Diseinua Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

ACCEDE A LA ZONA PRIVADA

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner