Ampos_rojo

Estatutos

CAPÍTULO I.

Denominación, fins, domicilio e ámbito

Artigo 1. Coa denominación de “ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE ORQUESTAS SINFÓNICAS Y DE CÁMARA” que se fundó o 21 de febreiro de 1996 e según o acordado en Asemblea Xeral Extraordinaria celebrada en Valencia o deíao 3 de decembro de 2007, modifícanse os Estatutos, incluso a denominación, que será “ASOCIACIÓN DE MÚSICOS PROFESIONALES DE ORQUESTAS SINFÓNICAS” cumprindo a Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, e normas complementarias, con capacidade xurídica e plena capacidade de obrar, carecendo de ánimo de lucro, cuxos obxectivos se determinan nos artigos terceiro e cuarto dos Estatutos.

Artigo 2. Esta asociación constitúese por tempo indefinido.

Artigo 3. A existencia desta asociación ten como fins:

 1. A representación, defensa e promoción dos intereses profesionais, laborais, económicos e sociais a nivel estatal, de todos os asociados.
 2. O fomento da solidariedade profesional e humana entre os asociados.
 3. Promoción y divulgación de la imagen del colectivo, resaltando la importancia de la profesión de músico, en todos los ámbitos.
 4. Promoción da actividade musical e cultural en xeral.
 5. Participación, adhesión e intercambio con entidades nacionais, europeas e internacionais que contribúan á defensa e promoción de intereses similares.
 6. Promoción da comunicación fluída entre todos os asociados para o intercambio constante de información de incidencias profesionais, musicais e todas aquelas que poidan redundar en beneficio da actividade profesional dos mesmos.

Artigo 4. Para o cumprimento destes fins poderanse realizar as seguintes actividades:

 1. Información colectiva.
 2. Organización de estratexias para a defensa de intereses colectivos.
 3. Desenvolvemento de accións sociais e asistenciais en beneficio dos asociados.
 4. Realización de estudos sobre: saúde laboral e enfermidades profesionais, situación económica, formación continua do músico de orquestra e demais temas que poidan redundar en proveito do colectivo.
 5. Calquera outras que se consideren oportunas.

Artigo 5. A Asociación establece o seu domicilio social en Murcia, Avenida Juan Carlos i, número 43, planta 6.ª, porta A, C.P. 30009, e o seu ámbito territorial no que vai realizar principalmente as súas actividades é todo o territorio do Estado español.

CAPÍTULO II.

Órgano de representación

Artigo 6.

A Xunta Directiva é o órgano executivo e xestor da Asociación, debendo render contas ante a Asemblea Xeral, ben en sesión ordinaria ou extraordinaria, estará composta por un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario Xeral, un Tesoureiro, e cinco Vocais, máis tres suplentes. Presentaranse mediante candidaturas pechadas e plurais.

A xunta Directiva electa determinará os cargos a que optan cada un dos seus membros mediante votación entre os compoñentes da mesma.

Poderán formar parte da Xunta Directiva todos os asociados. Para ser candidato a Presidente ou Vicepresidente será necesario ser socio activo da Asociación cunha antigüidade mínima de 3 anos, exceptuando o período de tres anos seguintes á renovación dos estatutos, no cal poderán optar calquera dos socios da asociación de nova denominación.

Considerarase elixida a candidatura que maior número de votos consiga. Todos os cargos que compoñen a Xunta Directiva serán gratuítos e o seu mandato terá unha duración de 4 anos. Concluído o mandato, o presidente da Xunta Directiva deberá convocar Asemblea Xeral Extraordinaria, para a elección da nova Xunta Directiva, nun prazo máximo nunca superior a 3 meses contados desde a data de expiración do anterior mandato.

Artigo 7. Os compoñentes da Xunta Directiva, *podrá*n causar baixa por renuncia voluntaria comunicada por escrito á mesma, por incumprimento das obrigacións que tivesen encomendadas e/ou por expiración do mandato.

Artigo 8. Os membros da Xunta Directiva que esgotasen o prazo para o cal foron elixidos, continuarán ostentando os seus cargos ata o momento en que se produza a elección e a aceptación dos cargos polos que lles substitúan.

Artigo 9. A Xunta Directiva reunirase cantas veces o determine o seu Presidente e a iniciativa ou petición de 5 dos seus membros. Quedasé constituída cando asista a metade máis un dos seus membros e para que os seus acordos sexan válidos deberán ser tomados por maioría de votos. En caso de empate, o voto do Presidente será de calidade.
As reunións da Xunta Directiva celebraranse, previa convocatoria do Secretario, por orde do Presidente cun mínimo de sete días de antelación, acompañándose a correspondente orde do deía e, no seu caso, copia das propostas que se presentan.

Artigo 10.

Facultades da Xunta Directiva: As facultades da Xunta Directiva estenderanse, con carácter xeral a todos os actos propios dos fins da asociación, sempre que non requiran, segundo estes Estatutos, autorización expresa da Asemblea Xeral.

Son facultades particulares da Xunta Directiva:

 1. Fixar e dirixir as actividades sociais e levar a xestión económica e administrativa da Asociación, acordando realizar os oportunos contratos e actos.

  Son facultades particulares da Xunta Directiva:

 2. Executar e velar polo cumprimento dos Estatutos e os acordos adoptados pola Asemblea Xeral.

 3. Formular e someter á aprobación da Asemblea Xeral a memoria anual de actividades, o balance e a Conta de Perdas e Ganancias.

 4. Resolver sobre a admisión e a baixa dos asociados.

 5. Nomear delegados para algunha determinada actividade da Asociación.

 6. Estudar e formular as correspondentes memorias de cantos asuntos estean relacionados cos obxectos da Asociación, e expoñelo ante a Asemblea Xeral.

 7. Formular e presentar á Asemblea Xeral a reforma dos Estatutos, e toda proposta de actividades de acordo cos fins da Asociación.

 8. Solicitar da Administración as subvencións procedentes dos Orzamentos Xerais do Estado, dos seus Organismos Autónomos ou das Corporacións Locais, a que puidese facerse acredor a Asociación en razón dos fins que persegue, se fose declarada de interese xeral.

 9. Control dos libros de contabilidade, onde figurarán todos os ingresos e gastos da Asociación, precisándose a procedencia daqueles e o investimento destes.

 10. Recadar as cotas dos asociados, así como as doazóns que a título gratuíto fáganse a favor da Asociación, autorizando, coa firma do Presidente e o Tesoureiro, os gastos previstos nos orzamentos.

 11. A contratación do persoal suxeito á relación laboral, e a suspensión, extinción (mesmo por despedimento) dos oportunos contratos, cuxa facultade se delega no Presidente.

 12. Acordar a convocatoria de Asembleas Xerais Ordinarias e Extraordinarias. 

 13. Resolver cantas dúbidas se susciten sobre a interpretación destes estatutos, e dando conta do acordado na primeira Asemblea Xeral que se celebre.

 14. Conceder honras e distincións sociais.

 15. Aprobar a posible federación, confederación ou unión con outras asociacións.

 16. Calquera outra facultade que non sexa da exclusiva competencia da Asemblea Xeral de socios.

 17. Designar os cargos, mediante votación entre os seus membros, que compoñen a Xunta Directiva.

 18. Nos casos de vacante temporal ou definitiva que afecte a calquera membro da Xunta Directiva incluído o Presidente, por falecemento, dimisión ou incapacidade permanente física ou psíquica, a Xunta Directiva elixirá entre os seus compoñentes o novo Presidente, cuxo mandato durará unicamente o tempo restante que lle correspondese ou ata que o cesante estea restablecido.

 19. Se quedase reducido o número de membros da Xunta Directiva unha vez incorporados os suplentes a un número inferior a cinco, a Xunta Directiva #restante deberá necesariamente acordar a apertura de período electoral para a elección (parcial ou total) da nova Xunta Directiva.

Artículo 11. O Presidente terá as seguintes atribucións:

 1. Representar legalmente á Asociación ante toda clase de organismos públicos ou privados e presidir a Xunta Directiva. Terá a representación legal da Asociación, en xuízo e fóra del, podendo outorgar e revogar poderes de representación a terceiros, xenerais ou especiais e actuar ante as Administracións Públicas, Xulgados e Tribunais, en toda clase de expedientes administrativos, contenciosos-administrativos, civís, penais e laborais, ata obter resolución firme e executoria e o seu cumprimento.

 2. Convocar, presidir e levantar as sesións que celebre a Asemblea Xeral e a Xunta Directiva, así como dirixir as deliberacións dunha e outra.

 3. Abrir, seguir e cancelar contas correntes, ordenar pagos e autorizar coa súa firma os mesmos, así como os documentos, actas e correspondencia. Operar con bancos, caixas de aforro e establecementos de crédito, realizando todo canto se prevén na lexislación e prácticas bancarias. En Junta Directiva determinásesé anualmente a cantidade a partir da cal será necesaria a firma conxunta do Tesoureiro.

 4. Adoptar calquera medida urxente que a boa marcha da Asociación aconselle ou no desenvolvemento das súas actividades resulte necesaria ou conveniente, dando conta posteriormente á Xunta Directiva.

 5. Incluír na Orde do deía de a Convocatoria de asemblea, calquera asunto que, ao seu xuízo, deber ser obxecto de deliberación e votación na Asemblea Xeral correspondente.

 6. O Presidente poderá convidar a cantas persoas nacionais ou estranxeiras, sexan ou non sexan socios, con voz pero sen voto, para que asistan a cantas reunións considere necesarias.

Artigo 12. O Vicepresidente substituirá ao Presidente en ausencia deste, motivada por enfermidade ou calquera outra causa, e terá as atribucións que este delegue nel e exercerá as facultades que lle sexan expresamente delegadas polo Presidente.

Artigo 13. O Secretario terá as seguintes atribucións:

 1. Dirección dos traballos puramente administrativos da Asociación. Expedir certificacións e levantar actas.

 2. Levar os libros da asociación que sexan legalmente establecidos e o ficheiro de asociados.

 3. Conservar e custodiar os fondos da Asociación e a documentación da entidade, facendo que se cursen as comunicacións sobre designación de Xuntas Directivas e demais acordos sociais inscribibles nos Rexistros correspondentes.

 4. Presentación das contas anuais e o cumprimento das obrigacións documentais nos termos que legalmente correspondan.

Artículo 14. El Tesorero recaudará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento con su firma a las órdenes de pago que dicte el Presidente. En Junta Directiva se determinará anualmente la cantidad a partir de la cual será necesaria la firma conjunta del Presidente.

Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva.

Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas por los suplentes incluidos en las candidaturas de las elecciones, con la consiguiente reorganización de puestos, hasta la finalización del mandato.

CAPÍTULO III.

Asamblea general

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los asociados en el pleno ejercicio de sus derechos y que hayan satisfecho las cuotas establecidas.

Artículo 18. La Asamblea General necesariamente se reunirá con carácter ordinario anualmente y dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio y con motivo extraordinario, cuantas veces sea necesario, por acuerdo de la Junta Directiva o a petición de la tercera parte de los socios, por medio de escrito dirigido al Presidente de la citada Junta, con las firmas de los convocantes y mención expresa del motivo u Orden del Día, que se proponga.

Artículo 19. La convocatoria de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, se efectuarán por la Junta Directiva como mínimo con 25 días de antelación, mediante comunicación personal, tablón de anuncios del domicilio social u otros medios que garanticen el conocimiento de la misma, anunciándose el Orden del Día, fecha y lugar, así como hora de celebración. También puede hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora ni superior a tres.

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

O censo de socios e de votos computados estará referido ao oúltimo deía de o mes natural anterior á convocatoria.
Non podrá adoptarse ningún acordo sobre asuntos que non consten na Orde do deía, e éste non podrá ser alterado no seu contido. Calquera socio con dereito a voto podrá delegar noutro socio o seu representación tanto para as asembleas ordinarias como extraordinarias.

Será necesaria mayoría cualificada das persoas presentes ou representadas, que resultasé cando os votos afirmativos superen a metade de éstas, para:

 1. Nomeamento das Xuntas Directivas e Administradores.

 2. Acordo para constituír unha Federación de asociacións ou integrarse nelas.

 3. Disposición ou enajenación de bienes integrantes do inmobilizado.

 4. Modificación de estatutos.

 5. Disolución da entidade.

 6. Aprobar a realización de calquera actos e contratos de administración, adquisición, disposición, enajenación ou gravame sobre bienes inmobles, a cuxo efecto facultasé expresamente ao Presidente da Asociación para cada acto ou contrato.

Artigo 21. Son facultades da Asemblea Xeral Ordinaria:
 1. Aprobar, no seu caso, a gestión da Xunta Directiva.

 2. Lectura e aprobación da Acta da Asemblea Anterior e da Memoria anual, comprensiva das actividades realizadas e as Contas Anuais correspondentes ao exercicio anterior.

 3. Aprobar ou rexeitar as propostas da Xunta Directiva en orde ás actividades da Asociación.

 4. Fixar as cotas ordinarias ou extraordinarias.

 5. Calquera outra que non sexa da competencia exclusiva da Asemblea Extraordinaria.

 6. Aprobar o Regulamento de Régimen Interno da Asociación. 

 7. Acordar as distincións e sancións a que fáganse acredores os socios. 

 8. O estudo, deliberación e aprobación, no seu caso, das propostas que sexan presentadas pola Xunta Directiva. 

Artigo 22. Corresponde á Asemblea Xeral Extraordinaria:

 1. Nomeamento da Xunta Directiva.

 2. Modificación dos Estatutos e do Regulamento de Réxime Interno.

 3. Acordar a disolución da Asociación.

 4. Expulsión de socios, a proposta da Xunta Directiva.

 5. Constitución e integración de Federacións, Confederacións ou unións con outras Asociacións.

 6. Os demais asuntos que a pedimento da terceira parte dos socios, inscribir na Orde do Día.

 7. Todos os non conferidos expresamente ao Xunta Xeneral Ordinaria ou á Xunta Directiva.

CAPÍTULO IV.

Socios

Artíigo 23.

Poderán pertencer á Asociación aquelas persoas con capacidade de obrar que teñan interese no desenvolvemento dos fins da Asociación e que cumprindo os requisitos sexan admitidos por acordo da Xunta Directiva.

Para ser admitido como socio deberá pertencer ou pertencer de maneira estable ou habitual ao Persoal de músicos dalgunha das Orquestras sinfónicas Profesionais de España e que conte con Comité de Empresa ou Delegados de persoal legalmente constituídos segundo o Estatuto dos Traballadores.

O socio outorga o seu consentimento para que a Asociación poida enviarlles a través de correo electrónico comunicacións sobre as súas actividades e servizos.

Segundo dispón a Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o socio queda facultado para exercitar, en todo momento, os seus dereitos de acceso, rectificación e cancelación, respecto de a información relativa ao mesmo existente nos ficheiros. Para ese efecto deberá remitir a correspondente solicitude ao domicilio social da Asociación e dirixida ao Presidente ou ao Secretario. 

O socio outorga o seu consentimento para que a Asociación poida enviarlles a través de correo electrónico comunicacións sobre as súas actividades e servizos. Segundo dispón a Lei Orgánica de Protección de datos de 2018 (LOPD 2018), o socio queda facultado para exercitar, en todo momento, os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión, á limitación do tratamento, á portabilidade e de oposición, respecto de a información relativa ao mesmo existente nos ficheiros. Para ese efecto, deberá remitir a correspondente solicitude ao domicilio social da Asociación e dirixida ao Presidente ou ao Secretario.

Artigo 24. Dentro da Asociación existirán as seguintes clases de socios:

 1. Socios fundadores, que serán aqueles que participen no acto de constitución da Asociación.

 2. Socios de número, que serán os que ingresen despois da constitución da Asociación.

 3. Socios de honra, os que polo seu prestixio ou por contribuír de modo relevante á dignificación e desenvolvemento da profesión, fáganse acredores de tal distinción. O nomeamento dos socios de honra corresponderá á Xunta Directiva.

 4. Reservarase o título de Presidente de Honra, Vicepresidente de Honra e/ou Socio de Honra a aquelas personalidades españolas ou estranxeiras que aínda sen ser socios de número, fixéronse acredoras da admiración e gratitude excepcionais prestados á Asociación ou á profesión. O nomeamento dos cargos corresponderá á Xunta Directiva.

Artigo 25. Os socios causarán baixa por algunha das causas seguintes:

 1. Por renuncia voluntaria, comunicada por escrito á Xunta Directiva.

 2. Por incumprimento das obrigacións económicas.

 3. Por prexudicar gravemente os intereses e fins da Asociación, segundo acordo que se tome en Junta Xeral Extraordinaria e mediante expediente previo que se tramite, con audiencia do interesado.

Artigo 26. Os socios de número e fundadores terán os seguintes dereitos:

 1. Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimiento de sus fines.

 2. Gozar de todas as vantaxes e beneficios que a Asociación poida obter.

 3. Participar nas Asembleas con voz e voto.

 4. Ser electores e elixibles para os cargos directivos.

 5. Recibir información sobre os acordos adoptados polos órganos da Asociación.

 6. Facer suxerencias aos membros da Xunta Directiva en orde ao mellor cumprimento dos fins da Asociación. 

Artigo 27. Os socios fundadores e de número terán as seguintes obrigacións:

 1. Cumprir os presentes Estatutos e os acordos válidos das Asembleas e a Xunta Directiva.

 2. Abonar as cotas que se fixen. Quedan exentos desta obrigación os socios en situación de xubilación ou incapacidade.

 3. Desempeñar, no seu caso, as obrigacións inherentes ao cargo que ocupen.

Artigo 28.

Os socios de honra terán os mesmos dereitos fóra dos que figuran nos apartados 3) e 4) do artigo 26, podendo asistir ás asembleas sen dereito de voto.

Así mesmo, terán as mesmas obrigacións que os fundadores e de número fóra das previstas nos apartados 2) e 3), do artigo anterior. 

CAPÍTULO V.

Impugnación de acordos

Artigo 29. Prazo de caducidade.

Os socios poderán impugnar os acordos e actuacións da Asemblea Xeral que sexan contrarios aos Estatutos dentro do prazo de 40 días a partir da data da súa adopción, instando a súa anulación ou suspensión preventiva no seu caso, seguindo o establecido para estes efectos na Lei de Asociacións. 

CAPÍTULO VI.

Réxime económico

Artigo 30. Os recursos económicos previstos para o desenvolvemento dos fins e actividades da Asociación serán os seguintes:

 1. As cotas de socios, periódicas ou extraordinarias.

 2. As subvencións, legados ou herdanzas que puidese recibir de forma legal por parte dos asociados ou de terceiras persoas.

 3. Calquera outro recurso lícito.

 4. Os froitos dos bienes mobles e inmobles.

Artigo 31. O Patrimonio Fundacional ou Fondo Social da Asociación é de 3.005 €.

Artigo 32. O exercicio asociativo e económico será anual e o seu peche terá lugar o 31 de decembro de cada ano. A Xunta Directiva confeccionará todos os anos un Proxecto do Orzamento. Así mesmo, presentasé a liquidación de contas do ano anterior para a súa aprobación pola Asemblea Xeral. 

CAPÍTULO VII.

Disolución

Artículo 33. Se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría de 2/3 de los asociados.

Artículo 34. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las deudas, y si existiese sobrante líquido lo destinará para fines que no desvirtúen su naturaleza no lucrativa. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo canto non esté previsto nos presentes Estatutos, aplicásesé a vixente Lei Orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación, e as disposicións complementarias.

D. José Valentín Centenero Gallego, Presidente da Asociación a que refírense estes Estatutos. 

CERTIFICA: Que os presentes Estatutos foron modificados por acordo da Asemblea Xeral Extraordinaria de asociados con data do 3 de decembro de 2007.

En Valencia, ao 3 de decembro de 2007.

Logo_texto

Xuntos soamos mellor

Síguenos en redes sociais.

Copyright © 2022 · Deseño Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner