Ampos_rojo

Estatuts

CAPÍTOL I.

Denominació, fins, domicili i àmbit

Article 1. Amb la denominació de “ASSOCIACIÓ DE MÚSICS PROFESSIONALS D’ORQUESTRES SIMFÒNIQUES I DE CAMBRA” que es va fundar el 21 de febrer de 1996 i segons els acords en Assemblea General Extraordinària celebrada a València el dia 3 de desembre de 2007, es modifiquen els Estatuts, fins i tot la denominació, que serà “ASSOCIACIÓ DE MÚSICS PROFESSIONALS D’ORQUESTRES SIMFÒNIQUES” complint la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, i normes complementàries, amb capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar, mancant d’ànim de lucre, els objectius del qual es determinen en els articles tercer i quart dels Estatuts.

Article 2. Aquesta associació es constitueix per temps indefinit.

Article 3. L’existència d’aquesta associació té com a fins:

 1. La representació, defensa i promoció dels interessos professionals, laborals, econòmics i socials a nivell estatal, de tots els associats.
 2. El foment de la solidaritat professional i humana entre els associats.
 3. Promoció i divulgació de la imatge del col·lectiu, ressaltant la importància de la professió de músic, en tots els àmbits.
 4. Promoció de l’activitat musical i cultural en general.
 5. Participació, adhesió i intercanvi amb entitats nacionals, europees i internacionals que contribueixin a la defensa i promoció d’interessos similars.
 6. Promoció de la comunicació fluida entre tots els associats per a l’intercanvi constant d’informació d’incidències professionals, musicals i totes aquelles que puguin redundar en benefici de l’activitat professional d’aquests.

Article 4. Per al compliment d’aquests fins es podran realitzar les següents activitats:

 1. Informació col·lectiva.
 2. Organització d’estratègies per a la defensa d’interessos col·lectius.
 3. Desenvolupament d’accions socials i assistencials en benefici dels associats.
 4. Realització d’estudis sobre: salut laboral i malalties professionals, situació econòmica, formació contínua del músic d’orquestra i altres temes que puguin redundar en profit del col·lectiu.
 5. Qualssevol altres que es considerin oportunes.

Article 5. L’Associació estableix el seu domicili social a Múrcia, Avinguda Juan Carlos i, número 43, planta 6a, porta A, C.P. 30009, i el seu àmbit territorial en el qual realitzarà principalment les seves activitats és tot el territori de l’Estat espanyol.

CAPÍTOL II.

Òrgan de representació

Article 6. La Junta Directiva és l’òrgan executiu i gestor de l’Associació, havent de rendir comptes davant l’Assemblea General, bé en sessió ordinària o extraordinària, estarà composta per un President, un Vicepresident, un Secretari General, un Tresorer, i cinc Vocals, més tres suplents. Es presentaran mitjançant candidatures tancades i plurals.

La junta Directiva electa determinarà els càrrecs al fet que opten cadascun dels seus membres mitjançant votació entre els components d’aquesta.

Podran formar part de la Junta Directiva tots els associats. Per a ser candidat a President o Vicepresident serà necessari ser soci actiu de l’Associació amb una antiguitat mínima de 3 anys, exceptuant el període de tres anys següents a la renovació dels estatuts, en el qual podran optar qualsevol dels socis de l’associació de nova denominació.

Es considerarà triada la candidatura que major nombre de vots aconsegueixi. Tots els càrrecs que componen la Junta Directiva seran gratuïts i el seu mandat tindrà una durada de 4 anys. Conclòs el mandat, el president de la Junta Directiva haurà de convocar Assemblea General Extraordinària, per a l’elecció de la nova Junta Directiva, en un termini màxim mai superior a 3 mesos comptats des de la data d’expiració de l’anterior mandat.

Article 7. Els components de la Junta Directiva, podran ser baixa per renúncia voluntària comunicada per escrit a aquesta, per incompliment de les obligacions que tinguessin encomanades i/o per expiració del mandat.

Article 8. Els membres de la Junta Directiva que haguessin esgotat el termini per al qual van ser elegits, continuaran ostentant els seus càrrecs fins al moment en què es produeixi l’elecció i l’acceptació dels càrrecs pels quals els substitueixin.

Article 9. La Junta Directiva es reunirà quantes vegades ho determini el seu President i a iniciativa o petició de 5 dels seus membres. Quedarà constituïda quan assisteixi la meitat més un dels seus membres i perquè els seus acords siguin vàlids hauran de ser presos per majoria de vots. En cas d’empat, el vot del President serà de qualitat.

Les reunions de la Junta Directiva se celebraran, prèvia convocatòria del Secretari, per ordre del President amb un mínim de set dies d’antelació, acompanyant-se el corresponent ordre del dia i, si escau, còpia de les propostes que es presenten.

Article 10. Facultats de la Junta Directiva: Les facultats de la Junta Directiva s’estendran, amb caràcter general a tots els actes propis dels fins de l’associació, sempre que no requereixin, segons aquests Estatuts, autorització expressa de l’Assemblea General.

Són facultats particulars de la Junta Directiva:

 1. Fixar i dirigir les activitats socials i portar la gestió econòmica i administrativa de l’Associació, acordant realitzar els oportuns contractes i actes.

 2. Executar i vetllar pel compliment dels Estatuts i els acords adoptats per l’Assemblea General.

 3. Formular i sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General la memòria anual d’activitats, el balanç i el Compte de Pèrdues i Guanys.

 4. Resoldre sobre l’admissió i la baixa dels associats.

 5. Nomenar delegats per a alguna determinada activitat de l’Associació.

 6. Estudiar i formular les corresponents memòries de quants assumptes estiguin relacionats amb els objectes de l’Associació, i exposar-ho davant l’Assemblea General.

 7. Formular i presentar a l’Assemblea General la reforma dels Estatuts, i tota proposta d’activitats d’acord amb els fins de l’Associació.

 8. Sol·licitar de l’Administració les subvencions procedents dels Pressupostos Generals de l’Estat, dels seus Organismes Autònoms o de les Corporacions Locals, al fet que pogués fer-se creditor l’Associació en raó dels fins que persegueix, si fos declarada d’interès general.

 9. Control dels llibres de comptabilitat, on figuraran tots els ingressos i despeses de l’Associació, precisant-se la procedència d’aquells i la inversió d’aquests.

 10. Recaptar les quotes dels associats, així com les donacions que a títol gratuït es facin a favor de l’Associació, autoritzant, amb la signatura del President i el Tresorer, les despeses previstes en els pressupostos.

 11. La contractació del personal subjecte a la relació laboral, i la suspensió, extinció (fins i tot per acomiadament) dels oportuns contractes, la facultat dels quals es delega en el President.

 12. Acordar la convocatòria d’Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.

 13. Acordar la convocatòria d’Assemblees Generals Ordinàries i Extraordinàries.

 14. Concedir honors i distincions socials.

 15. Aprovar la possible federació, confederació o unió amb altres associacions.

 16. Qualsevol altra facultat que no sigui de l’exclusiva competència de l’Assemblea General de socis.

 17. Designar els càrrecs, mitjançant votació entre els seus membres, que componen la Junta Directiva

 18. En els casos de vacant temporal o definitiva que afecti qualsevol membre de la Junta Directiva inclòs el President, per defunció, dimissió o incapacitat permanent física o psíquica, la Junta Directiva elegirà entre els seus components el nou President, el mandat del qual durarà únicament el temps restant que li hagués correspost o fins que el cessant estigui restablert.

 19. Si quedés reduït el nombre de membres de la Junta Directiva una vegada incorporats els suplents a un número inferior a cinc, la Junta Directiva restant deurà necessàriament acordar l’obertura de període electoral per a l’elecció (parcial o total) de la nova Junta Directiva.

Article 11. El President tindrà les següents atribucions:

 1. Representar legalment a l’Associació davant tota classe d’organismes públics o privats i presidir la Junta Directiva. Tindrà la representació legal de l’Associació, en judici i fora d’ell, podent atorgar i revocar poders de representació a tercers, generals o especials i actuar davant les Administracions Públiques, Jutjats i Tribunals, en tota classe d’expedients administratius, contenciosos-administratius, civils, penals i laborals, fins a obtenir resolució ferma i executòria i el seu compliment.

 2. Convocar, presidir i aixecar les sessions que celebri l’Assemblea General i la Junta Directiva, així com dirigir les deliberacions de l’una i l’altra.

 3. Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents, ordenar pagaments i autoritzar amb la seva signatura els mateixos, així com els documents, actes i correspondència. Operar amb bancs, caixes d’estalvi i establiments de crèdit, realitzant tot quant es prevé en la legislació i pràctiques bancàries. En Junta Directiva es determinarà anualment la quantitat a partir de la qual serà necessària la signatura conjunta del Tresorer.

 4. Adoptar qualsevol mesura urgent que la bona marxa de l’Associació aconselli o en el desenvolupament de les seves activitats resulti necessària o convenient, donant compte posteriorment a la Junta Directiva.

 5. Incloure en l’Ordre del dia de la Convocatòria d’assemblea, qualsevol assumpte que, al seu judici, hagi de ser objecte de deliberació i votació en l’Assemblea General corresponent.

 6. El President podrà convidar a quantes persones nacionals o estrangeres, siguin o no siguin socis, amb veu però sense vot, perquè assisteixin a quantes reunions consideri necessàries.

Article 12. l Vicepresident substituirà al President en absència d’aquest, motivada per malaltia o qualsevol altra causa, i tindrà les atribucions que aquest delegui en ell i exercirà les facultats que li siguin expressament delegades pel President.

Article 13. El Secretari tindrà les següents atribucions:

 1. Direcció dels treballs purament administratius de l’Associació. Expedir certificacions i aixecar actes.

 2. Portar els llibres de l’associació que siguin legalment establerts i el fitxer d’associats.

 3. Conservar i custodiar els fons de l’Associació i la documentació de l’entitat, fent que es cursin les comunicacions sobre designació de Juntes Directives i altres acords socials inscriptibles en els Registres corresponents.

 4. Presentació dels comptes anuals i el compliment de les obligacions documentals en els termes que legalment corresponguin.

Artículo 14. El Tesorero recaudará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento con su firma a las órdenes de pago que dicte el Presidente. En Junta Directiva se determinará anualmente la cantidad a partir de la cual será necesaria la firma conjunta del Presidente.

Artículo 15. Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta Directiva.

Artículo 16. Las vacantes que se pudieran producir durante el mandato de cualquiera de los miembros de la Junta Directiva serán cubiertas por los suplentes incluidos en las candidaturas de las elecciones, con la consiguiente reorganización de puestos, hasta la finalización del mandato.

CAPÍTULO III.

Asamblea general

Artículo 17. La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno de la Asociación y estará integrada por todos los asociados en el pleno ejercicio de sus derechos y que hayan satisfecho las cuotas establecidas.

Artículo 18. La Asamblea General necesariamente se reunirá con carácter ordinario anualmente y dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio y con motivo extraordinario, cuantas veces sea necesario, por acuerdo de la Junta Directiva o a petición de la tercera parte de los socios, por medio de escrito dirigido al Presidente de la citada Junta, con las firmas de los convocantes y mención expresa del motivo u Orden del Día, que se proponga.

Artículo 19. La convocatoria de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, se efectuarán por la Junta Directiva como mínimo con 25 días de antelación, mediante comunicación personal, tablón de anuncios del domicilio social u otros medios que garanticen el conocimiento de la misma, anunciándose el Orden del Día, fecha y lugar, así como hora de celebración. También puede hacerse constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo inferior a una hora ni superior a tres.

Artículo 20. Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, quedarán válidamente constituidas en primera convocatoria cuando concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con derecho a voto.

Los acuerdos se tomarán por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en blanco ni las abstenciones. En caso de empate, el voto del Presidente será de calidad.

El cens de socis i de vots computats estarà referit a l’últim dia del mes natural anterior a la convocatòria.
No podrà adoptar-se cap acord sobre assumptes que no constin en l’Ordre del dia, i aquest no podrà ser alterat en el seu contingut. Qualsevol soci amb dret a vot podrà delegar en un altre soci la seva representació tant per a les assemblees ordinàries com extraordinàries.

Serà necessària majoria qualificada de les persones presents o representades, que resultarà quan els vots afirmatius superin la meitat d’aquestes, per a:

 1. Nomenament de les Juntes Directives i Administradors.

 2. Acord per a constituir una Federació d’associacions o integrar-se en elles.

 3. Disposició o alienació de béns integrants de l’immobilitzat.

 4. Modificació d’estatuts.

 5. Dissolució de l’entitat.

 6. Aprovar la realització de qualssevol actes i contractes d’administració, adquisició, disposició, alienació o gravamen sobre béns immobles, a l’efecte dels quals facultarà expressament al President de l’Associació per a cada acte o contracte.

Article 21. Són facultats de l’Assemblea General Ordinària:
 1. Aprovar, si escau, la gestió de la Junta Directiva.

 2. Lectura i aprovació de l’Acta de l’Assemblea Anterior i de la Memòria anual, comprensiva de les activitats realitzades i els Comptes Anuals corresponents a l’exercici anterior.

 3. Aprovar o rebutjar les propostes de la Junta Directiva amb vista a les activitats de l’Associació.

 4. Fixar les quotes ordinàries o extraordinàries.

 5. Qualsevol una altra que no sigui de la competència exclusiva de l’Assemblea Extraordinària.

 6. Aprovar el Reglament de Règim Intern de l’Associació.

 7. Acordar les distincions i sancions al fet que es facin creditors els socis.

 8. L’estudi, deliberació i aprovació, en el seu cas, de les propostes que siguin presentades per la Junta Directiva.

Article 22. Correspon a l’Assemblea General Extraordinària:

 1. Nomenament de la Junta Directiva.

 2. Modificació dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern.

 3. Acordar la dissolució de l’Associació.

 4. Expulsió de socis, a proposta de la Junta Directiva.

 5. Constitució i integració de Federacions, Confederacions o unions amb altres Associacions.

 6. Els altres assumptes que a petició de la tercera part dels socis, s’inscriguin en l’Ordre del dia.

 7. Tots els no conferits expressament a la Junta General Ordinària o a la Junta Directiva.

CAPÍTOL IV.

Socis

Article 23. Podran pertànyer a l’Associació aquelles persones amb capacitat d’obrar que tinguin interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació i que complint els requisits siguin admesos per acord de la Junta Directiva.

Per a ser admès com a soci haurà de pertànyer o haver pertangut de manera estable o habitual a la Plantilla de músics d’alguna de les Orquestres simfòniques Professionals d’Espanya i que compti amb Comitè d’Empresa o Delegats de personal legalment constituïts segons l’Estatut dels Treballadors.

El soci atorga el seu consentiment perquè l’Associació pugui enviar-los a través de correu electrònic comunicacions sobre les seves activitats i serveis.

Segons disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el soci queda facultat per a exercitar, en tot moment, els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació, respecte de la informació relativa al mateix existent en els fitxers. A aquest efecte haurà de remetre la corresponent sol·licitud al domicili social de l’Associació i dirigida al President o al Secretari. 

El soci atorga el seu consentiment perquè l’Associació pugui enviar-los a través de correu electrònic comunicacions sobre les seves activitats i serveis. Segons disposa la Llei orgànica de Protecció de dades de 2018 (LOPD 2018), el soci queda facultat per a exercitar, en tot moment, els seus drets d’accés, rectificació, supressió, a la limitació del tractament, a la portabilitat i d’oposició, respecte de la informació relativa al mateix existent en els fitxers. A aquest efecte, haurà de remetre la corresponent sol·licitud al domicili social de l’Associació i dirigida al President o al Secretari.

Article 24. Dins de l’Associació existiran les següents classes de socis:

 1. Socis fundadors, que seran aquells que participin en l’acte de constitució de l’Associació.

 2. Socis de número, que seran els que ingressin després de la constitució de l’Associació.

 3. Socis d’honor, els que pel seu prestigi o per haver contribuït de manera rellevant a la dignificació i desenvolupament de la professió, es facin creditors de tal distinció. El nomenament dels socis d’honor correspondrà a la Junta Directiva.

 4. Es reservarà el títol de President d’Honor, Vicepresident d’Honor i/o Soci d’Honor a aquelles personalitats espanyoles o estrangeres que encara sense ser socis de número, s’hagin fet creditores de l’admiració i gratitud excepcionals prestats a l’Associació o a la professió. El nomenament dels càrrecs correspondrà a la Junta Directiva.

Article 25. Els socis seran baixa per alguna de les causes següents:

 1. Per renúncia voluntària, comunicada per escrit a la Junta Directiva.

 2. Per incompliment de les obligacions econòmiques.

 3. Per perjudicar greument els interessos i fins de l’Associació, segons acord que es prengui en Junta General Extraordinària i mitjançant expedient previ que es tramiti, amb audiència de l’interessat.

Article 26. Els socis de número i fundadors tindran els següents drets:

 1. Prendre part en quantes activitats organitzi l’Associació en compliment dels seus fins.

 2. Gaudir de tots els avantatges i beneficis que l’Associació pugui obtenir.

 3. Participar en les Assemblees amb veu i vot.

 4. Ser electors i elegibles per als càrrecs directius.

 5. Rebre informació sobre els acords adoptats pels òrgans de l’Associació.

 6. Fer suggeriments als membres de la Junta Directiva amb vista al millor compliment dels fins de l’Associació.

Article 27. Els socis fundadors i de número tindran les següents obligacions:

 1. Complir els presents Estatuts i els acords vàlids de les Assemblees i la Junta Directiva.

 2. Abonar les quotes que es fixin. Queden exempts d’aquesta obligació els socis en situació de jubilació o incapacitat.

 3. Exercir, en el seu cas, les obligacions inherents al càrrec que ocupin.

Article 28. Els socis d’honor tindran els mateixos drets a excepció dels quals figuren en els apartats 3) i 4) de l’article 26, podent assistir a les assemblees sense dret de vot.

Així mateix, tindran les mateixes obligacions que els fundadors i de número a excepció de les previstes en els apartats 2) i 3), de l’article anterior.

CAPÍTOL V.

Impugnació d'acords

Article 29. Termini de caducitat.

Els socis podran impugnar els acords i actuacions de l’Assemblea General que siguin contraris als Estatuts dins del termini de 40 dies a partir de la data de la seva adopció, instant la seva anul·lació o suspensió preventiva en el seu cas, seguint el que s’estableix a aquest efecte en la Llei d’Associacions.

CAPÍTOL VI.

Règim econòmic

Article 30. Els recursos econòmics previstos per al desenvolupament dels fins i activitats de l’Associació seran els següents:

 1. Les quotes de socis, periòdiques o extraordinàries.

 2. Les subvencions, llegats o herències que pogués rebre de manera legal per part dels associats o de terceres persones.

 3. Qualsevol altre recurs lícit.

 4. Els fruits dels béns mobles i immobles.

Article 31. El Patrimoni Fundacional o Fons Social de l’Associació és de 3.005 €.

Article 32. L’exercici associatiu i econòmic serà anual i el seu tancament tindrà lloc el 31 de desembre de cada any. La Junta Directiva confeccionarà tots els anys un Projecte del Pressupost. Així mateix, presentarà la liquidació de comptes de l’any anterior per a la seva aprovació per l’Assemblea General.

CAPÍTOL VII.

Dissolució

Article 33. Es dissoldrà voluntàriament quan així ho acordi l’Assemblea General Extraordinària, convocada a aquest efecte, per una majoria de 2/3 dels associats.

Article 34. En cas de dissolució, es nomenarà una comissió liquidadora la qual, una vegada extingides els deutes, i si existís sobrant líquid ho destinarà per a fins que no desvirtuïn la seva naturalesa no lucrativa.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

En tot quant no estigui previst en els presents Estatuts, s’aplicarà la vigent Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del Dret d’Associació, i les disposicions complementàries.

D. José Valentín Centenero Gallego, President de l’Associació a què es refereixen aquests Estatuts.

CERTIFICA: Que els presents Estatuts han estat modificats per acord de l’Assemblea General Extraordinària d’associats de data 3 de desembre de 2007.

A València, a 3 de desembre de 2007.

Logo_texto

Junts sonem millor

Segueix-nos en xarxes socials.

Copyright © 2022 · Disseny Yolanda G. Iranzo & Erre Que Erre

Cookie Consent Banner by Real Cookie Banner